برچسب: elderly

اخبار -0 Minutes

ایندکس مقاله در کتابخانه سازمان جهانی بهداشت WHO

مقاله اینجانب و همکاران با عنوان Hearing aid effect on orderly’s depression in Terran’s nursing homes در سایت کتابخانه سازمان جهانی بهداشت   WHO ایندکس شده وقابل پیگیری است...
Read More