رفتن به نوشته‌ها

برچسب: دانش آموزان کم شنوا

مقاله پژوهشی مقایسۀ سطوح مختلف درک خواندن دانش­ آموزان کم ­شنوا و دانش ­آموزان شنوا

اعظم شریفی۱ ـ علی­ اصغر کاکوجویباری۲ ـ محمدرضا سرمدی۱

۱ـ گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

۲ـ گروه روان­شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مهارت در خواندن یکی از مهم­ترین نیازهای یادگیری دانش ­آموزان در زندگی امروز است این مهارت معطوف به توانایی درک مطلب، تفسیر و استنتاج از متون و دریافت معنا و مفهوم پیامی است که به نگارش درآمده است. موفقیت و پیشرفت تحصیلی هر دانش­ آموز با میزان توانمندی وی در درک مطلب ارتباط مستقیم دارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر افت شنوایی بر توانایی سطوح مختلف درک خواندن دانش­ آموزان کم­ شنوا در مقایسه با دانش­ آموزان شنوا بود.