پیش بینی روند تغییر آستانه های شنوایی با افزایش سن برای زنان ومردان براساس اطلاعات OSHA

TABLE F-1 – AGE CORRECTION VALUES IN DECIBELS FOR MALES

____________________________________________________________
Audiometric Test Frequency (Hz)
Years _________________________________
۱۰۰۰       ۲۰۰۰        ۳۰۰۰      ۴۰۰۰     ۶۰۰۰
____________________________________________________________
۲۰ or younger……….. 5             ۳              ۴            ۵           ۸
۲۱ …………………       ۵              ۳              ۴            ۵           ۸
۲۲ …………………       ۵              ۳              ۴            ۵           ۸
۲۳ …………………       ۵              ۳              ۴            ۶           ۹
۲۴ …………………       ۵              ۳              ۵            ۶           ۹
۲۵ …………………       ۵              ۳              ۵            ۷          ۱۰
۲۶ …………………       ۵              ۴              ۵            ۷          ۱۰
۲۷ …………………       ۵              ۴              ۶            ۷          ۱۱
۲۸ …………………       ۶              ۴              ۶            ۸          ۱۱
۲۹ …………………       ۶              ۴              ۶            ۸          ۱۲
۳۰ …………………       ۶              ۴              ۶            ۹          ۱۲
۳۱ …………………       ۶ ۴ ۷ ۹ ۱۳
۳۲ …………………       ۶ ۵ ۷ ۱۰ ۱۴
۳۳ …………………       ۶ ۵ ۷ ۱۰ ۱۴
۳۴ …………………       ۶ ۵ ۸ ۱۱ ۱۵
۳۵ …………………       ۷ ۵ ۸ ۱۱ ۱۵
۳۶ …………………       ۷ ۵ ۹ ۱۲ ۱۶
۳۷ …………………       ۷ ۶ ۹ ۱۲ ۱۷
۳۸ …………………       ۷ ۶ ۹ ۱۳ ۱۷
۳۹ …………………       ۷ ۶ ۱۰ ۱۴ ۱۸
۴۰ …………………       ۷ ۶ ۱۰ ۱۴ ۱۹
۴۱ …………………       ۷ ۶ ۱۰ ۱۴ ۲۰
۴۲ …………………       ۸ ۷ ۱۱ ۱۶ ۲۰
۴۳ …………………       ۸ ۷ ۱۲ ۱۶ ۲۱
۴۴ …………………       ۸ ۷ ۱۲ ۱۷ ۲۲
۴۵ …………………       ۸ ۷ ۱۳ ۱۸ ۲۳
۴۶ …………………       ۸ ۸ ۱۳ ۱۹ ۲۴
۴۷ …………………       ۸ ۸ ۱۴ ۱۹ ۲۴
۴۸ …………………       ۹ ۸ ۱۴ ۲۰ ۲۵
۴۹ ………………… ۹ ۹ ۱۵ ۲۱ ۲۶
۵۰ ………………… ۹ ۹ ۱۶ ۲۲ ۲۷
۵۱ ………………… ۹ ۹ ۱۶ ۲۳ ۲۸
۵۲ ………………… ۹ ۱۰ ۱۷ ۲۴ ۲۹
۵۳ ………………… ۹ ۱۰ ۱۸ ۲۵ ۳۰
۵۴ ………………… ۱۰ ۱۰ ۱۸ ۲۶ ۳۱
۵۵ ………………… ۱۰ ۱۱ ۱۹ ۲۷ ۳۲
۵۶ ………………… ۱۰ ۱۱ ۲۰ ۲۸ ۳۴
۵۷ ………………… ۱۰ ۱۱ ۲۱ ۲۹ ۳۵
۵۸ ………………… ۱۰ ۱۲ ۲۲ ۳۱ ۳۶
۵۹ ………………… ۱۱ ۱۲ ۲۲ ۳۲ ۳۷
۶۰ or older ………… 11 13 23 33 38
___________________________________________________________

TABLE F-2 – AGE CORRECTION VALUES IN DECIBELS FOR FEMALES

____________________________________________________________
Audiometric Test Frequency (Hz)
Years _________________________________
۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰
____________________________________________________________
۲۰ or younger……….. 7 4 3 3 6
۲۱ ………………… ۷ ۴ ۴ ۳ ۶
۲۲ ………………… ۷ ۴ ۴ ۴ ۶
۲۳ ………………… ۷ ۵ ۴ ۴ ۷
۲۴ ………………… ۷ ۵ ۴ ۴ ۷
۲۵ ………………… ۸ ۵ ۴ ۴ ۷
۲۶ ………………… ۸ ۵ ۵ ۴ ۸
۲۷ ………………… ۸ ۵ ۵ ۵ ۸
۲۸ ………………… ۸ ۵ ۵ ۵ ۸
۲۹ ………………… ۸ ۵ ۵ ۵ ۹
۳۰ ………………… ۸ ۶ ۵ ۵ ۹
۳۱ ………………… ۸ ۶ ۶ ۵ ۹
۳۲ ………………… ۹ ۶ ۶ ۶ ۱۰
۳۳ ………………… ۹ ۶ ۶ ۶ ۱۰
۳۴ ………………… ۹ ۶ ۶ ۶ ۱۰
۳۵ ………………… ۹ ۶ ۷ ۷ ۱۱
۳۶ ………………… ۹ ۷ ۷ ۷ ۱۱
۳۷ ………………… ۹ ۷ ۷ ۷ ۱۲
۳۸ ………………… ۱۰ ۷ ۷ ۷ ۱۲
۳۹ ………………… ۱۰ ۷ ۸ ۸ ۱۲
۴۰ ………………… ۱۰ ۷ ۸ ۸ ۱۳
۴۱ ………………… ۱۰ ۸ ۸ ۸ ۱۳
۴۲ ………………… ۱۰ ۸ ۹ ۹ ۱۳
۴۳ ………………… ۱۱ ۸ ۹ ۹ ۱۴
۴۴ ………………… ۱۱ ۸ ۹ ۹ ۱۴
۴۵ ………………… ۱۱ ۸ ۱۰ ۱۰ ۱۵
۴۶ ………………… ۱۱ ۹ ۱۰ ۱۰ ۱۵
۴۷ ………………… ۱۱ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۶
۴۸ ………………… ۱۲ ۹ ۱۱ ۱۱ ۱۶
۴۹ ………………… ۱۲ ۹ ۱۱ ۱۱ ۱۶
۵۰ ………………… ۱۲ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۷
۵۱ ………………… ۱۲ ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۱۷
۵۲ ………………… ۱۲ ۱۰ ۱۲ ۱۳ ۱۸
۵۳ ………………… ۱۳ ۱۰ ۱۳ ۱۳ ۱۸
۵۴ ………………… ۱۳ ۱۱ ۱۳ ۱۴ ۱۹
۵۵ ………………… ۱۳ ۱۱ ۱۴ ۱۴ ۱۹
۵۶ ………………… ۱۳ ۱۱ ۱۴ ۱۵ ۲۰
۵۷ ………………… ۱۳ ۱۱ ۱۵ ۱۵ ۲۰
۵۸ ………………… ۱۴ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۲۱
۵۹ ………………… ۱۴ ۱۲ ۱۶ ۱۶ ۲۱
۶۰ or older ………… 14 12 16 17 22
____________________________________________________________

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *