بیماری منییر

در سال ۱۸۶۱ برای اولین بار توسط Prosper meniere مجموعة علائمی توضیح داده شد که منشا آن لابیرنت بود(۱). سپس در سال ۱۹۲۶ Portmann ، منشا منییر را افزایش فشار ساک اندولنفی مطرح نمود و اولین جراحی آندولنفی را انجام داد(۲). در مطالعات بعدی وجود پر فشاری یا هیدروپس در سیستم ساک اندولنفی ثابت شد(۳). منییر یا همان هیدروپس ایدیوپاتیک ، یک بیماری گوش داخلی است که همراه علائم ذیل است: سرگیجة خودبخودی و حمله ای، کاهش شنوایی حسی عصبی مواج و وزوز گوش و در نهایت احساس فشار در گوش است(۴).
شیوع منییر
تفاوت بارزی در انسیدانس بیماری وجود دارد که از ۵/۷ تا ۱۵۷ در صد هزار متغیر است. تفاوت جنسی وجود ندارد یا حداقل است (۳/۱ مرد به زن )(۵). هیچ ارجحیت نژادی وجود ندارد. پیک سنی آن ۶۰-۴۰ سالگی است ولی در هر سنی قابل مشاهده است(۶). در افرادیکه HLA نوع D8/DR3 و CW7 دارند شایعتر دیده می شود(۷). علت زمینه ای منییر اتوایمنی است(۸).

علت زمینه ای منییر
علامت مشخصه بیماری هیدروپس آندولنف است. در اینحالت تجمع زیاد مایع آندولنف رخ میدهد. در حالت عادی آندولنف از سلولهای تیره در لابیرنت و شبکه عروقی[۱] در حلزون شنوائی ترشح می شود و بخاطر جذب از ساک آندولنفی حرکت طولی پیدا میکند. اگر این جذب دچار اختلال شود تولید متوقف نمی شود لذا تجمع آندولنف روی میدهد. علت اختلال جذب میتواند تنگی مجرای انتقال دهنده مایع آندولنفی و یا به علت عدم رشد کامل ساک آندولنفی باشد. در بیماران منییری ساک آندولنفی در MRI با ماده حاجب، واضح و پر رنگ میشود که علامت التهاب است(۹).
از طرف دیگر اگر ساک سالم و آناتومی طبیعی داشته باشد ولی سیستم جذب آندولنف اختلال داشته باشد، باز هم پرفشاری رخ می دهد. پرفشاری در این بیماران اغلب درقسمت های تحتانی سیستم[۲] است که شامل حلزون شنوائی و ساکول است و لذا خمیدگی غشاء رایسنر بدرون اسکالا وستیبولی رخ میدهد و ساکول نیز متورم می شود. تورم ساکول حتی تا زیر کف استخوان رکابی[۳] نیز میتواند برسد و با اتصال فیبروز، چسبندگی ایجاد می کند که توجیه کننده پدیدة Hennebert است( ایجاد سرگیجه با واسطه افزایش فشار است). در منییر سلولهای موئی حسی سالم می مانند مگر در مراحل پیشرفتة بیماری(۱۰). عده ای می گویند پارگی غشاها و لذا وارد شدن مایع با میزان پتاسیم بالا به پری لنف باعث فلج سیستم تعادلی و شنوایی شده که با ترمیم شدن غشا، این حالت اختلال عملکرد سیستم تعادلی شنوایی بر طرف می شود(۱۱). در نهایت عاملی که مورد توجه اکثریت افراد است این است که درگیری لابیرنت با واسطه اتوایمنی باعث بروز علائم می شود . نکتة بسیار مهم این است که سیستم لابیرنت و ساک آندولنف مثل یک ارگان قوی ایمنی ساز عمل می کنند ، بطوریکه IgG ، IgA و کمپلمان می سازد و در ایمنی سلولی دخالت دارند(۱۲). کمپلکس های ایمنی در حال چرخش، در جریان خون بیماران منییری بطور شایع یافت شده است و اینگونه مطرح شده که ایمنی نوع III که آسیب عروقی با واسطه کمپلکس ایمنی ایجاد می کند باعث بروز فیبروز ساک و مجرای آن شده لذا باعث بروز علائم منییری میشود(۱۳)(۱۴)(۱۵). آنتی بادی بر علیه پروتئین[۴] HSP70 اخیراً در ۵۰% بیماران منییری دیده شده که میزان آن بالا بوده است. این پروتئین در استرس هایی مثل عفونت افزایش می یابد و در لوپوس، آرتریت روماتوئید و کاهش شنوایی پیشروندة دو طرفه نیز دیده شده است و آنتی بادی بر علیه این پروتئین باعث آسیب میزبان می شود(۱۶).
علائم بالینی منییر
اگر علت زمینه ای خاصی برای بیماری پیدا نشود بیماری منییر یا هیدروپس آندولنف ایدوپوپاتیک نامیده می شود. علائم بارز بیماری عبارتست از:
۱- حملات عود کننده سرگیجه:
سرگیجه بارز در ۲/۹۶% بیماران رخ میدهد. سرگیجة بیمار ناتوان کننده و در محور عرضی است و بدترین علامت بیمار است . سرگیجه بیمار در همان اوائل به حداکثر خود می رسد و با حرکات سر بدتر می شود. بیمار ممکن است همزمان تهوع، استفراغ، اسهال و تعریق داشته باشد. گاهی در بعضی از بیماران حملات سقوط رخ میدهد بدون اینکه کاهش هوشیاری رخ دهد. سقوط ناگهانی را حملات اتولیتی Tumarkin میگویند که ناشی از تغییر ناگهانی در دریافت حسی اتولیت هاست که نتیجة آن اختلال درک جاذبه است و لذا سقوط رخ می دهد(۱۷)(۱۸).
سرگیجة بیمار در اوائل شروع بیماری کوتاه مدت است و با مزمن شدن بیماری، طول مدت سرگیجه افزایش می یابد.
بیماران در بین حملات ، عاری از علامت هستند و اگر دقیق بررسی شود احساس سبکی سر و سرگیجه غیر واقعی وجود دارد(۱۹).
علامت اصلی بیماران در فاز حمله، نیستاگموس عرضی است که جهت آن بطرف گوش مبتلا است. علت این است که در اوائل بیماری تحریک لابیرنت وجود دارد ولی با پیشرفت بیماری و تخریب لابیرنت ، نیستاگموس بطرف گوش سالم تغییر جهت میدهد که به آن نیستاگموس فلجی[۵] گویند(۲۰).
حملات منییر اغلب با یک اورا شروع می شود که یک حس فشار درون گوش است. پس از آن وزوز گوش افزایش می یابد و همزمان کاهش شنوایی رخ میدهد. بیمار در هنگام حمله حتی از خواب بیدار می شود. حملات بین چند دقیقه تا چند ساعت طول می کشد.
بطور شایع طول مدت حمله ۳-۲ ساعت است. بعید است که حملة سرگیجه بیمار منییری بیش از یک روز طول بکشد. اما علائم اختلال تعادل و عدم توانایی ایستائی تا چند روز نیز می تواند طول بکشد .
۲- کاهش شنوایی و وزوز گوش :
افت شنوایی بیماران منییری پیشرونده و مواج است ، یعنی با هر حمله کاهش شنوایی بیمار بدتر شده و با رفع حمله کمی بهتر می شود. اما به وضعیت طبیعی بر نمی گردد و بتدریج با هر حمله شنوایی تخریب می شود .
نمای ویژه خیمه مانند[۶] در منییر دیده می شود و مفهوم آن این است که بیمار در فرکانسهای پائین افت شنوایی پیدا می کند در حالیکه آستانه ها در فرکانسهای بالا سالم میمانند. پیک اینحالت در فرکانس ۲۰۰۰ است که حداقل افت را داراست. با پیشرفت بیماری، نمای خیمه ای تبدیل به حالت خط صاف شده، ولی کری کامل و افت شدید شنوایی در منییر نادر است (۲-۱%).
رکورتمان در حدود ۵۰% بیماران منییری دیده می شود(۲۱). اختلال وزوز گوش بیماران منییری غیر ضربانی است و حالت وزش یا سوت دائم دارد. این علامت همزمان با پیشرفت حمله بلندتر می شود و با رفع حمله بهبود می یابد. وزوز گوش در ۱/۹۱% بیماران منییری گزارش شده است. کاهش شنوایی یک طرفه در ۷/۸۷% وجود دارد(۲۲).
نکته بسیار مهم این است که در مراحل اولیة بیماری ، علائم کلاسیک و واضح بیماری را ممکن است در شرح حال مشاهده نکنیم و علائم درگیری سیستم تعادلی یا شنوائی غالب باشند. با پیشرفت بیماری ممکن است حملات با نمای کلاسیک دیده شود .
نمای دیگر که در بیماران منییری دیده می شود سندرم Lermoyez نام دارد که بهبود شنوایی بدنبال حمله است در حالیکه انتظار چنین حالتی را نداریم (۲۳).
تشخیص منییر
تشخیص منییر وابسته به یافته های بالینی است(۲۴). معیارهای تشخیص بیماری بدین صورت است:
۱- حملات ناگهانی خودبخودی و عود کننده سرگیجه
یک حمله واضح دارای سرگیجة چرخشی است که حداقل بایستی ۲۰ دقیقه طول بکشد و با احساس عدم تعادل برای چند روز همراه است . معمولاً تهوع و بطور شایع استفراغ وجود دارد . ولی اختلال هوشیاری رخ نمی دهد . نیستاگموس بیمار عرضی یا عرضی- چرخشی است و همیشه در فاز حمله وجود دارد .
۲- کاهش شنوایی (اما لزومی ندارد که حتماً مواج باشد)
۳- وزوز گوش
۴- احساس پری گوش.
الف- بیماری منییر ثابت شده: وجود یافته های قطعی بیماری باضافه اثبات با آزمایشات پاتولوژی
ب – بیماری منییر واضح: حداقل ۲ حمله بیماری یا بیشتر بر اساس کرایتریاهای فوق الذکر
ج – بیماری منییر احتمالی: در اینحالت اگر فقط یک حمله منییر با علائم ذکر شده در کرایتریا مشاهده شود، منییر احتمالی است و با تکرار حملات منییر واضح رخ بدهد.
د – بیمار منییر مشکوک: وجود سرگیجه واضح که با کاهش شنوایی همراه نیست یا کاهش شنوایی که همراه سرگیجة واضح نباشد و باید در این بیماران سیر بعدی بررسی شود. تاکنون تست قطعی و ثابتی برای منییر وجود ندارد. شرح حال کامل و بررسی دقیق دوره ها، بهمراه استفاده از تستهای خاص و کرایتریاهای فوق، تنها راه تشخیص بیماری است.
۱- الکترونیستاگموگرافی : تست مهم و ارزشمندی در بررسی سیستم تعادلی گوش است که با استفاده از محرک کالریک یا محرک چرخش قابل ارزیابی است . تست کالریک برای کشف گوش مبتلا بسیار ارزشمند است(۲۵) .
۲- مواد دهیدره کننده : بر اساس تئوری افزایش حجم ناشی از تجمع آندولنف، اگر ما حجم را با موادی مثل گلیسرول و فوروزاماید کم کنیم، بایستی منتظر بهبود باشیم. تست استاندارد گلیسرول شامل تجویز دوز اولیة ۵/۱ گرم در کیلو گلیسرول که در آب میوه حل شده است و سپس بصورت سریال ارزیابی شنوائی انجام شود (هر سه ساعت). تست مثبت موقعی است که ۱۶% بهبود در آستانه افتراق گفتار[۷] رخ دهد یا ترشولد کلی آزمون شنوائی سنجی حداقل ۲۵ دسی بل افزایش یابد(۲۶).
۳- الکتروکوکلئوگرافی :
در این تست پتانسیل جمعی[۸] اندازه گیری می شود و Sp در منییری ها بیشتر و منفی است. علت اینحالت اتساع غشاء بازیلار بدرون اسکالا تیمپانی است که لرزش غشاء بازیلار را در حلزون شنوائی غیر قرینه می کند. ولی نسبتی که بطور شایع استفاده می شود نسبت Sp به پتانسیل فعال[۹] است(Sp/Ap ). چون در بیماران منییری Sp بالا می رود، لذا نسبت Sp/Apنیز افزایش می یابد(۲۷).
حدود ۶۲% بیماران منییری Sp/Apبالا دارند در حالیکه در جمعیت کنترل این درصد ۲۱% است. پس بطور کلی راههای تشخیص شامل شرح حال و استفاده از کرایتریاهای ذکر شده و تائید درگیری محیطی با استفاده از نیستاگموگرافی و درنهایت با استفاده از الکتروکوکلئوگرافی است(۲۸).
درمان منییر
هدف درمان در منییر عبارتست از: ۱- رفع حملة حاد ۲- جلوگیری از حملة مجدد ۳- بهبود وضعیت شنوایی ۴- مهار دو طرفه شدن علائم.
تاکنون درمان قطعی برای منییر وجود ندارد و درمانهایی که ما انجام می دهیم برای کاهش علائم بیماران است. موقعی درمان را بیمار قبول می کند که سرگیجه اش برطرف شود، ولی نمی توان با درمان کاهش شنوایی را برگرداند(۲۹) . درمانهایی که تاکنون استفاده شده بین ۶۰ تا ۸۰ % بهبود ایجاد نموده است(۳۰).
درمان در حین حمله :
در حین حمله بایستی متذکر شد بیمار از حمله نترسد و بیماری وی خوشخیم است. پس قدم اول آرامش دادن به بیمار است. ۱- در حین حمله به بیمار توصیه شود که دراز بکشد یا بنشیند تا از سقوط جلوگیری شود . ۲- محدودیت در حرکات سر و بدن اعمال شود . ۳- درمانهای دارویی متمرکز بر روی سرگیجه واقعی شود.
در طی حمله تلاش کنید علائم حاد را سریع کنترل کنید لذا داروهای وریدی ارجح است. داروهای ابتدائی عبارتند از: پرومتازین تزریقی و دیازپام.
درمان علائم همراه مثل تهوع و استفراغ نیز با داروهایی مثل متوکلوپرامید تزریقی نیز بسیار موثر است سپس بصورت خوراکی درمان را ادامه میدهیم. داروهای موجود شامل قرص دیمن هیدرینات ( با دوز ۵۰ میلی گرم هر ۶-۴ ساعت ) و یا پرومتازین ( ۱۵ تا ۵۰ میلی گرم هر ۶-۴ ساعت ) یا ( دیازپام ۵ تا ۱۰ میلی گرم دوبار یا چهار بار در روز ) یا از کلونازپام ( ۵/۰ میلی گرم ۳ بار در روز) استفاده شود(۳۰).
در فاز بین حملات :
اولاً ارتباط صمیمانه و مداوم پزشک و بیمار لازم است و عمدة مشکل بیمار حمایت روانی است که این بیماری مشکل جانی برای وی ندارد و درمانها علامتی است و خطری بیمار را تهدید نمی کند . سایر اقدامات شامل تجویز مدر ها ، آرامبخش ها و داروهای عروقی است .
رژیم غذایی اقدام مهم بعدی است که شامل محدودیت نمک، آب، الکل، نیکوتین، کافئین و عدم استفاده از شکلات، کاکائو، میگو، پنیر است.
در طولانی مدت داروهای مُدر و بتاهیستین[۱۰] و رژیم غذایی بسیار کمک کننده است. داروهای گشاد کننده عروقی، ایسکمی ناحیه استریا را برطرف می کنند و لذا بتاهیستین تجویز میشود. تریامترن و هیدروکلروتیازید در کنترل بیماری بسیار مؤثر بوده است. داروهای ضد سرگیجه، آرامبخش ها، ضد افسردگی، وازودیلاتورها و مدر ها در درمان کاربرد دارند. بهترین درمان طولانی مدت رژیم غذائی است(۳۱).
در نهایت با توجه به ماهیت بیماری که صد در صد شناخته شده نیست، درمانها بر اساس تئوریهای مطرح شده است. بعنوان یک پزشک درمانگر در موقع حملة حاد از داروهای آنتی هیستامین تزریقی و آرامبخش تزریقی استفاده کرده و سپس بیمار را تحت رژیم درمانی محدودیت آب و نمک قرار داده و از مدر ها استفاده نمائید و حتماً بیمار را حمایت روانی کنید. داروهای آنتی هیستامین ویژه مثل سیتریزین[۱۱] و لوراتادین[۱۲] بسیار مهم و مؤثرند و نیز هیدروکسی زین با دوز ۲۵ تا ۵۰ میلی گرم در روز هم اثر آنتی هیستامین و هم اثر ضد اضطرابی برای بیمار دارد. آمپول Depomedrol 60 تا ۸۰ میلی گرمی عضلانی و بدنبال آن یک میلی گرم در کیلو پردنیزولون که در عرض ۱۰ روز Taper شود کمک کننده است(۳۱).

درمانهای جراحی در منییر
درمانهای جراحی برای منییر دو گروه کلی هستند . گروهی که با حفظ شنوایی همراه هستند و گروهی که با تخریب شنوایی همراهند(۳۲).
لیست درمانهای جراحی در منییر: اعمال جراحی کنسرواتیو
*اعمال جراحی تهاجمی لابیرنت:
۱- باز کردن ساکول[۱۳]
۲- باز کردن کوکلئا – ساکول[۱۴]
۳- استاپدکتومی و باز کردن ساکول
*اعمال جراحی تخریبی نسبی ( با حفظ شنوائی )
۱- قطع عصب وستیبولار[۱۵]:
الف: از طریق میدل فوسا[۱۶]
ب: از طریق خلف لابیرنت[۱۷]
ج: مخلوط روش خلف لابیرنت و خلف سیگموئید
۲- قطع عصب سینگولار[۱۸]
۳- تخریب اولتراسونی لابیرنت
۴- کرایوسرجری
*اعمال جراحی تخریبی لابیرنت (داروئی):
۱- از طریق پرده تیمپان
۲- وریدی ( تخریب دو طرفه )
*اعمال جراحی با تخریب کامل شنوائی و سیستم تعادلی گوش:
۱- از راه تیمپان:
الف: تخریب لابیرنت تا دریچه بیضی[۱۹]
ب: تخریب لابیرنت از طریق کانال[۲۰]
ج: تخریب لابیرنت از راه مئاتوس
۲- از راه ماستوئید:
الف: تخریب لابیرنت از راه ماستوئید[۲۱] ( استاندارد طلائی )
ب: قطع عصب وستیبولار از راه لابیرنت
ج: تخریب لابیرنت از راه میدل فوسا

نکات مهم قبل از انجام جراحی در منییر بقرار زیر است :
۱- بررسی دقیق و اطمینان از اینکه بیماری ایدیوپاتیک است و عامل ثانویه مثل سیفلیس در بیماری دخالت ندارد.
۲- بررسی درمانهای داروئی که برای بیمار انجام شده، آیا مؤثر بوده یا نه؟.
۳- بر اساس شرح حال و مشکلات بیمار و شدت علائم مشخص کنیم که جراحی بهتر است یا ادامة درمان دارویی؟
۴- وضعیت عمومی بیمار و سلامتی کلی بیمار حتماً بررسی و مدنظر باشد. مثلاً درمان جراحی در فردی که سن بالا داشته و وضعیت خوبی از لحاظ قلبی عروقی – ریوی ندارد اصلا“ به صلاح نیست.
درمانهای جراحی برای کسانی رزرو می شود که بدرمان داروئی جواب ندهند و حداقل یکسال تحت نظر باشند (۱۰% بیماران)(۳۳).

الف) درمانهای جراحی غیر تخریبی سیستم تعادلی گوش با حفظ شنوایی:
I ) رفع فشار از ساک آندولنف: قدم اول ماستوئیدکتومی است سپس محدوده ساک مشخص شده که رنگ سفیدتری نسبت به سخت شامه ناحیه پوستریور فوسا دارد( سخت شامه صورتی رنگ است ). برش ساک و تخلیه انجام شده و با گذاشتن استنت یا لوله یا سایلاستیک مانع از بسته شدن محل تخلیه می شویم.
این عمل ۵۰-۷۵% موفقیت در کنترل علائم منییر را داشته است(۳۴). عوارض عمل شامل کاهش شنوایی ۲-۱% ، عفونت زخم، نشت مایع مغزی نخاعی و فلج عصب صورتی است. ولی در کل عوارض ناشایع است(۳۵).
II) باز کردن کوکلئا – ساکول : در این روش فیستول دائم درون لابیرنت غشائی ایجاد میشود. در این روش یک روزن سر کج از طریق دریچه گرد وارد لابیرنت شده و غشاء ساکول در خلف دریچه بیضی پاره می شود. درصد موفقیت کنترل سرگیجه ۷۰% است(۳۶). عمل Fick که از طریق دریچه بیضی فیستول ایجاد می کند، مورد قبول نیست(۳۷).

ب) درمانهای تخریبی سیستم تعادلی گوش با حفظ شنوایی :
۱- قطع عصب وستیبولار: این عمل توسط House در سال ۱۹۶۱ انجام شد و از طریق دسترسی حفره میانی[۲۲] ، قطع انتخابی عصب تعادلی انجام می شود. سرگیجه در ۹۵% کنترل می شود . عوارض آن شامل ضعف عصب صورتی ( ۳ تا۴۴%) . کری کامل (۵%) ، هماتوم زیر سخت شامه ، نشت مایع مغزی نخاعی و مننژیت است(۳۸ و۳۹). بایستی این عمل در زیر افراد زیر ۶۰ سال و بخصوص در کسانی که دسترسی رترولابیرنت برای قطع عصب در آنها شکست خورده انجام شود. (در افراد مسن تر سخت شامه چسبندگی بیشتری با استخوانها داشته، لذا احتمال پارگی آن شایعتر است ). روش دیگر این جراحی از طریق رترولابیرنت است. دسترسیهای خلف سیگموئید و ساب اکسی پیتال نیز استفاده شده و درصد موفقیت آن ۹۳% است(۴۰).
۲- تخریب شیمیائی سیستم وستیبولار: اثرات تخریبی جنتامایسین و استرپتومایسین بر روی سیستم تعادلی گوش شناخته شده است و لذا در حال حاضر تزریق جنتامایسین از طریق پردة صماخ انجام می شود(۴۱). تزریق در گوش میانی روزانه آنقدر انجام می شود که علائم تخریب وستیبول کامل شود . کنترل سرگیجه واقعی در ۹۰% رخ میدهد و کاهش شنوایی در ۶ تا ۳۰% رخ میدهد . یکی از روشها عبارتست از ۱۷ میلی گرم تزریق ۳ بار در روز تا ۱۲ روز(۴۲ و۴۳).

ج) درمانهای جراحی تخریبی شنوایی –تعادلی :
۱- لابیرنتکتومی : اگر شنوایی بیمار مناسب نباشد (بالای ۶۰ دسی بل متوسط PTA[23] باشد و آستانه افتراق گفتار کمتر از ۵۰% باشد ) از این روش استفاده میشود(۴۴). لابیرنتکومی در واقع استاندارد طلائی جراحی در سرگیجه است. بهبود علائم در بیش از ۹۰% بیماران رخ میدهد(۴۵). در بیمارانی که منییر دو طرفه دارند، استرپتومایسین وریدی استفاده می شود که دو طرفه تخریب وستیبول داده ولی شنوایی حفظ می شود. درمان با ۵/۱ تا ۵/۳ گرم در روز برای متوسط ۵/۱۷ روز استفاده می شود(۴۶) .
مثل تمامی بیمارانی که حملات حاد سرگیجه در آنها بهبود می یابد، بایستی توانبخشی وستیبولارانجام شود. هدف ما از درمان در بیماری منییری این است که یک حالت ناپایدار را به وضعیتی پایدار درآوریم و تا موقعی که اینحالت پایدار برقرار نشود درمان نوتوانی نیز کارائی ندارد(۴۷).

ارسالی: اطهر عزمی

72 دیدگاه در “بیماری منییر

 1. سرکار خانم ندا ملااصغری زاده دانشجوی رشته ناشنوا
  باسلام
  مطلب ارسالی شما دریافت ومنتشر خواهد شد

 2. با تشکر از زحمتتان
  بسیار کامل و مفید بود.اگر دیفرنشیالها نیز ذکر گردد بسیار پربار تر است.
  خسته نباشید.

  1. سلام
   جناب آقای سام
   سرکار خانم
   اگر مطلبی داشتید بفرستید بنام خودتان منتشر خواهم کرد

 3. سلام جناب اقای دکتر خواهش میکنم به ما کمک کنید مادر شوهرم چند سال است از صدایی شبیه کتری یا هود در گوشش شکایت دارد اما الان پنج ماه است که صدایی شبیه به هود درسرش احساس میکند کل پزشکان شیراز را زیر پا گذاشته ایم وخودم کل اینترنت را اما هیچ فایده ای ندارد شبانه روز دارد گریه میکند قرص های اعصاب هم برایش خواب طولانی وبیداری طولانی به همراه دارد دیگر دارد مشاعرش رازدست میدهد حتی سمعک هم کمکی نکردداروهای گیاهی وباشرمندگی چکاندن تریاک هم بی فایده بود باور کنید زندگی ما مختل شده است محض رضای خدا راهنمایی کنید

  1. سرکار خانم مریم یزدان پناهی
   باسلام واحترام
   لطفا بفرمایید ایشان چند سال دارند؟
   آیا برای بررسی مشکل ایشات به متخصص مغز واهصاب هم مراجعه کرده اید ؟ اگر جواب مثبت است نظر ایشان چه بوده است ؟
   آیا وزوز گوش ایشان به تدریج بیشتر شده یا کمتر شده است ؟
   آیا ایشان کم شنوایی هم دارند
   در صورتیکه مقدور است نتایج آزمایشات شنوایی ایشان را برای ما به شماره 021- 33329112 فاکس کنید
   نگران نباشید

 4. یاسلام،خانمی با 31 سال هستم که از 15 سالگی به دلیل اوریون شنوایی گوش راستم را از دست دادم به همراه ایجاد وزوز در گوش راست.از 21 سالگی حملات عجیب سر گیجه به سراغم آمد(سالی 2 بار)اما در دوران بارداری ام هر هفته این حملات را داشتم با همراه افزایش وزوز گوش،اما از سال گذشته این حملات گاهی به سراغم می آیندو سر گیجه های خفیف همرامم است،و در چرخاندن سر باید بسیار مواظب باشم.پزشکان معتقدند بیماری منی یر را دارم .با مصرف داروی تریامترن اچ و سیناریزیین بهبود نیافتم .در بیمارستان رسول اکرم قرا ر است تزریق را انجام دهند ،که از عوارض آن اطلاعی ندارم .لطفا راهنمایی کنید.

 5. با سلام خیلی ببخشید دوماه است که من دچار منگی سر هستم سرگیجه کم دارم ولی این منگی سر منو دیوانه میکنه فقط به دکتر مغز واعصاب رفته ام برایم فلوکستین و ایمی پرامین نوشته اند اون ها را هم که می خورم بدتر میشم واقعا منگ میشم من 33سال دارم کم خونی هم ندارم . با عرض معذرت منو راهنمایی کنید واقعا از زندگی افتاده ام نمی دان باید چه بکنم . با تشکر بسیار فراوان

 6. با سلام.
  من 36سالمه حدوديکماهي هست که دچار ناراحتی شده ام بصورتی که صدای هر ضربه ای که می شنوم در سرم می شینه و برام دردآوره.دکترمغزو اعصاب و گوش رفتم اما گفتند چیزی نیست.لطفا بهم کمک کنید.با تشکر

 7. با سلام
  34 هستم و حدودا 8 ماه است كه به مه ميني ير مبتلا شده ام. اوايل ماهي يكبار حمله داشتم اما با مصرف يكماهه تريا مترن اچ آنقدر دچار ضعف جسماني شدم كه حملات به 1 روز درميان رسيد. بتا هيستين هم استفاده كردم و حملات را كنترل نكرد رژيم بي نمك و بي چربي و كم شكر را هم ادامه مي دهم و كنترل نمي كند و سه ماه است كه تحت درمان طب سوزني هستم اوايل خوب بود و حملات را كنترل كرد و حتي خفيف تر هم كرد و تا 70 روز حمله اي نداشتم اما با اولين سرما خوردگي كه داشتم دوباره حمله ها شروع شدند و طب سوزني فقط آنرا خفيف تر كرد و ديگر نمي تواند مهار كند و باز هم هفته اي دو تا سه بار حمله دارم. هر بار هم كه بيمارستان مي روم پرومتازين و ديازپام تزريق مي كنند و كمي بهتر مي شوم و بر مي گردم.از روند اين بيماري خسته شده ام و عملا زندگي ام فلج شده است ديگر تحمل دردهاي طب سوزني را هم ندارم. لطفا راهنمايي ام كنيد چه كنم؟!!!

  1. سرکار خانم شهابی
   باسلام
   لطفا به یکی از مراکز شنوایی شناسی مراجعه وبخواهید تست های مربوط به تعادل را برای شما انجام دهند

 8. با سلام خدمت شما
  مدت 5سال است از بیماری مینیر رنج میبرم.و حملات سرگیجم بیشتر شده و تقریبا هرروز و یا ک روز درمیان شده. گاهی خفیف گاهی شدید. کاهش شدید شنوایی در گوش مبتلا دارم.
  2 تا سوال داشتم ازتون
  1. ایا تزریق جنتامایسین حتی پس از بی حسی پرده صماخ باز هم درد دارد؟
  2. ایا امکان جراحی که راه مطمین تری برای عدم بازگشت سرگیجه ها است ، وجود دارد؟ هزینه جراحی خیلی بالاست؟
  من تقریبا زندگیم سخت شده و در عذابم از طرفی از تزریق خیلی میترسم و جراحی رو ترجیح میدم. شنوااییم هم خیلی کمه و نگرانی بعد از عمل ندارم. بسیار نگرانم. و دنبال پزشکی هستم که جراحیم بکنه. خواهش میکنم راهنمایم کنید.واقعا کمک بزرگی میکنید.

  1. سلام من عمل کردم و تا۴ماه اول هیچ حمله ای نداشتم ولی یک روز یک حمله خفیف داشتم که حل شد من پیش دکتر برقفس بیمارستان امیر اعلم تهران عمل کردم.

 9. با سلام و خسته نباشید خدمت شما آقای دکتر بنده 37 سالمه و از 13 یا 14 سالگی دچار سرگیجه و وز وز گوش شدم سی تی و ام آر از سرم انجام دادم گفتن مغزی مشکلی نداری در ضمن من پروپرانول و سیناریزین استفاده میکنم فقط مشکل من اینه که شدت وز وز گوش چپم همراه با کاهش شنوایی دارم و اینکه بیشتر اوقات بخصوص ابتدای غروب و شبها دچار گیجی و منگی میشم که این حالتم باعث استرس و اضطرابم میشه خواستم نظر شما رو در مورد بیماری بدونم یعنی من دچار بیماری منییر شدم و یا مشکل دیگه ای دارم ممنون از شما.

 10. بإسلام مردي هستم ٦٨ سأله حدود ٧ سال است كه دجا ر وزوز كوش راست شده ام در شروع سيتي اسكن مغز شدم كه فقط داروهايي تجويز شد لأكن بهبودي حاصل نشد درحال حاضر حدود ٢٠ درصد كاهش شنوايي دارم
  ضمن اين كه سمت جب هم كرفتار شده واخيرا علاوه بر وزوز ممتد صداي ديكري كه شبيه. فش يا صداي باد ولي منقطع را بخصوص هنكام سكوت دارم ايا اين مورد جيز ديكرى است ؟خواهش ميكنم مراراهنمايي كنيد

  1. جناب آقای مسعود باسلام
   احتمالا بااستفاده از سمعک مشکل وزوز شما بهبود می یابد لطفا از سمعک بهره مند شوید

 11. سلام آقای دکتر بنده قریب به ده سال است از وزوز گوش و سرگیجه ی همراه با تهوع و استفراغ رنج می برم و تقریبا این وزوز گوش زندگی ام را مختل کرده لطفا کمکم کنید

  1. جناب آقای سید علی
   باسلام و احترام
   نفرموده اید که آیا تاحالا آزمایشات شنوایی داده اید یانه؟ اگر به یکی از مراکز سنجش شنوایی مراجعه فرمایید و علاوه بر سنجش شنوایی برای شما ارزیابی وزوز انجام دهند حتما شما را راهنمایی خواهند کرد لطفا نگران نباشید ودوباره با مادر تماس باشیذ

 12. https://t.me/joinchat/AAAAAEI-KGoi-UAD35Gq-A
  مطلب فوق بسیار عالی بود ولی به نظر من چون طب جدید علت را نشناخته موفقیت ندارد ، من بعد از ده سال به این نتیجه رسیدم طب سنتی حرف هایی برای گفتن داره ،آدرس فوق کانال بیماری منیر ،اطلاعاتی در این زمینه ارائه نموده .

 13. سلام آقای دکتر .من 34 سالمه مدت شش ماهی هست که موقع خواب احساس سقوط میکنم بهترین توصیفش اینه که انگار زمین داره باز میشه و من میرم پايين یا به هر طرفی که که تکیه بدم انگار به همون سمت دارم سقوط میکنم خیلی اذیت کننده این موضوع برام واوج حملات هم شب موقع خواب مخصوصا وقتی به پهلو بخوابم بعضی مواقع همراه با اضطراب شدید و تپش قلب واوایل که شروع شده بود وحشت هم میکردم چون واقعا درکش خیلی برام سخت بود که مشکلم چیه اگه منو راهنمایی کنین ممنون میشم . درضمن هم پیش مغز و اعصاب رفتم که قرص کلر دیازپوکساید و بتاسرک برام تجویز کردن و دکتر گوش و حلق و بینی هم گفتن به نظر من برو پیش روانشناس نه مغز و اعصاب. باتشکر از شما امیدوارم حتما جواب بدین چون خیلی اذیت میشم.

  1. جناب آقای منصور جهانگیری
   سلام
   ارزیابی کامل سیستم تعادل شما خصوصا با صندلی چرخان توصیه می شود

 14. با سلام وخسته نباشید من ۳۲ سالم ۱۲ سال منیر گرفتم ناشنوایی گوش چپ شدید همراه با وزو گوش کل ایران را برای درمان چرخیدم دکتر دانشی وکتر خرسندی دکتر امام جمعه لیمارستان حضرت رسول همه وهمه جا دفتم واخر دکتر معماری برام تزربق داخل گوشی انحام داد تا سر گیجه وحالت تهوع خوب شد ۴عدد امپول کرتون زدم تا بهبود نسبی داشتم تا شش ماه بعدش گوش راستم شروع شد یعنی یک سال بعد کل این دارو که شما نوشته بودید من خور م ولی خوب نشدم له مدت ۳ یال دارو خوردم جواب نداد الان ۱۵ در صد شنوایی ندارم الان میخواستم ببینم درمانی هست که من شنوایی ام برگرده چون عصبس خیلی ضعیف شده خودم دارم زجر میکشم اگه به کشور المان سفر کنم احتمال خوب شدنم هست متشکرم جواب بدید به ایمیلم

  1. جناب آقای داودی سلام
   تمام کارهایی که برای شما در هرجای دنیا ممکن است توسط اساتیدی که نام بردید انجام شده است به درمان خود امیدوار باشید و در صو رتیکه کم شنوایی شما ثابت مانده است خود را از شنیدن محروم نکنید وگزینه سمعک را انتخاب کنید

 15. با سلام واحترام.
  تورو خدا کمکم کنید. مامان من حدود 6 سال پیش دچار حمله سرگیجه شدیدی شدند و نزدیک 2 سال تحت درمان بودند. تمام این 2 سال باید با چشم بند چشمهایشان را میبستند و همش در حالت دراز کشیده بودند.
  دارویی که دکتر داد بتاسرک بود که بعد از گذشت 6 سال همچنان مصرف میکنند.
  مدتی پیش دچار بیماری پارکینسون شدند و تحت نظر دکتر هستند.
  اما همچنان حملات سرگیجه ایشان ادامه دارد.
  مدتی هست که تعادلشان را کلا از دست داده اند یه صورتی که تنهایی قادر به راه رفتند نیستند. خواهش میکنم کمکم کنید ایا با عمل جراحی این بیماری برطرف میشود؟
  مامانم 53 سالشونه. علائمی که دارند شامل سرگیجه عدم تعادل وز وز گوش خارش گوش.

  1. سر کار خانم نوشین
   سلام در بسیارس از موارد سرگیج مربوط به گوش داخلی با دارو با توانبخشی تعادل برطرف می شود باید دید منشا سر گیجه ایشان از کجاست

   1. سلام ممنون از پاسختان
    اینجا پزشکان گفتند که بیماری منیر هستش و فقط تهران معالجه میشوند. آیا عمل جراحی یا توانبخشی که شما امر میفرمایید این بیماری رو به طور حتم برطرف میکند؟
    بازم مرسی

 16. باسلام من 3سال مینیر دارم وبادارو خوب نشده الان تزریق در گوش رو انجام میدم .ایا احتمال برطرف شدن سرگیجه ام به طور کامل هست؟برام مهم نیست شنوایی گوش چپم کم بشه مهم برام قطعه سرگیجه کلافه کننده است با هر تعییر کوچیک در زندگیم سرگیجه ام بدتر میشه حتی نمیتونم رژیم ساده بگیرم وباهرنوع استرس کوچیک حتی بدتر میشه توصیه تون چیه؟بسیار سپاسگذارم

  1. سرکار خانم /جناب آقای پ شهبازی
   سلام
   در درمان سرگیجه مهمترین مسئله کاهش استرس و کنترل بر خودتان است لطفا در این مورد بیشتر به خوتان مسلط باشید

 17. سلام آقای دکتر من منییر دارم دارد زیاد مصرف کردم فعلا حالم با هیدرو کلروتیازید خوب هست خواستم بدونم آیا داروی من کرتون هست چون چاق شدم و میشوم ممنون ازراهنماییتون

  1. جناب آقای میرابی
   سلام لطفا در این مورد با پزشک معالجتان صحبت کنید تا با توجه با سوابق شما برای کنترل وزن شما راهنمایتان کنند

 18. سلام
  دو هفته است به این بیماری مبتلا شدم و بتاهیستین با دوز 16 مصرف میکنم کورتون برایم تجویز کردن مصرف نکردم بدلیل پوکی استخوان شدید دارم ولی یک روز رژیم غذایی گرفتم فقط نان جو و سوپ بدون نمک خوردم شب هم آب کرفس خوردم صبح عالی شدم ولی بمحض خوردن یک شکلات یا یک فنجان قهوه سریع برمی گردد ایا این رژیم را باید برای همیشه بگیرم من خودم لاغرم اینطوری بخوام رژیم بگیرم که خیلی سخت و برام اصلا ضرر دارد
  من هم کم خونی دارم هم کمبود ویتامین D شدید چطوری باید نمک و شکر و روغن از برنامه من حذف بشه
  این بیماری من از زمانی شروع شد که ایمپلنت کردم با چکش به فک بالا زدن که پودر استخوان بریزن بعد یک هفته احساس کردم وزوز و پری گوش الانم 40 درصد شنوایی مو از دست دادم نوار گوش گرفتم و دکتر گفتند اگر ادامه داشت باید جراحی کنم حمله های من خیلی زیاد هست تعادل ندارم و نمی توانم زیاد راه بروم حتی روی صحبت کردنم هم تاثیر گذاشته

  1. سرکار خانم سحر
   سلام مواردی که مطرح کردید خیلی گیج کننده است لطفا با پزشک خودتان موضوع را مطرح کنید و از ایشان نظر بخواهید ام آزمایشات شنوایی خود را به شماره 09123544806 نیز تلگرام نمایید

 19. سلام وخسته نباشید من از اول فرودین دچار گزگز سر و سرگیجه شدید شدم رفتم چکاب دادم همه چی درست بود رفتم دکتر حلق و بینی فرستاد نوار گوش و ام آر آی که نوارگوش درست بود ولی ام آرآی نوشته بود کمبود مواد مغزی از جمله کلسیم و منیزیم دکتر قرص بتاهستین و سیناریزین داد دو ماه مصرف کردم ولی بدتر شد به طوری که ۲یا۳ بار سرگیجه خفیف سنگینی سر بی حالی تعریق سرد و حالت تهوع و استفراغ اضافه شد به طوری افسردگی شدید گرفتم دیدم جواب نمیده رفتم به دکتر دیگه اونم قرص الپروزلام و نورتیرپترین و چندا آمپول تجویز کرد با خوردن اونا بدتر هم شدم دیدم اونم جواب نمیده یکی از دوستام منو برد طب سوزنی ۸ جلسه رفتم ولی تغییری حاصل نشد بعدش رفتم حجامت سر و حجامت پشت گوش ۵۰٪ کم شد امیدوار شدم ولی بعد یک ماه شب ها صدای ضعیفی پشت گوش راستم احساس کردم رفته رفته گوش چپم هم در گیر کرد الان هم از پله ها بالا رفتی و آسانسور سوار شدنی بعد ایستادن تلو تلو و عدم تعادل بهم دست میده و وقتی از کابینت و حتی از جا لباسی و یا آینه نگاه کردنی احساس میکنم دارم تکان میخورم و وقتی از حمام درمیام با کسی میخوام صحبت کنم هنگام حرف زدن پشت گوش راستم تیک تیک صدا میده رفته رفته صدای تیک تیک بعد ی روز کم میشه بد جور اذیت میشم به نظرتون چیکار کنم طوری شده که روزی ویک وعده غذایی رو به زور میخورم یک راه کاری در میون بزارید خیلی خسته ام کرده از کار و زندگی افتادم نزدیک به یه ماه نمیتونم برم کار خانه نشین شدم

  1. جناب آقای محمد سلام
   لطفا به روانپزشک هم مراجعه بفرمایید انشالله کمک کننده خواهد بود

 20. سلام خسته نباشید.سوالی دارم از محضرتان میخواستم بدونم مینیر باعث میشه فشار بره بالا یا فشار بالا باعث میشه مینیر و مایع داخل گوش عود کنه ? پدر من منیر داره وقتی حمله دست میده فشارش تا بیست و یکم میره بالا حالا نمیدونیم فشارشو کنترل کنیم تا گوشش درد نگیره یا مینیر رو درمان کنیم که فشارش بالا نره.ممنون

  1. جناب آقای مهدی
   کنترل فشار خون حتی از مشکل مینیر هم واجب تر است حتما برای آن درمان مناسب را از پزشک شان بخواهید قطعا با در مان فشار خون و کنترل آن وضعیت سر گیجه هم قابل کنترل خواهد شد

 21. سلام دوباره یعنی این علایم من شبیه منییر هست
  با رفتن به روان پزشک حل میشه
  به خدا خسته ام کرده

 22. با سلام من ۲۸سال سن دارم خدود ۲سال پیش دچار سرگیجه شدم فقط یک بار بعد از اون سردرد و گوش درد شیدید دارم کلی دکتر رفتم ام ار ای مغزی هم رفتم که گفتن مشکلی نیست حتی دکتر خرسندی هم رفتم ایشون هم گفتن فشار گوش هست واقعا از این سردرد و گوش درد ها خسته شدم لطفا راه حلی بزای من بگید

  1. سرکار خانم الهام
   باسلام
   اگر واقعا از سلامت کامل گوش خود مطمئن شده اید
   لطفا به متخصص فک وصورت مراجعه کنید ممکن است دلیل گوش درد شما التهاب مفصل فکی شما باشد

 23. سلام.
  من حدود یک ماه هست که دچار سرگیجه هستم. سرگیجه طوری هست که احساس حرکت در سرم دارم. انگار توی ماشین یا روی دریا هستم. و این سرگیجه در ابتدا به صورت حمله به من دست داد که انگار خونه به شدت دور سرم یم چرخید. و حمله چند دقیقه کوتاه طول کشید بعد از اون هر روز سرگیجه دارم.
  مغز و اعصاب مراجعه کردم مشکلی نداشتم. چکاپ دادم مشکلی نداشتم. نوار گوش دادم مشکلی نداشتم.
  تست تعادل دادم که در اون هم مشکلی نبود. فقط ضعف سیستم وستیبولار داشتم که متخصص گوش گفتند مربوط به اون حالتی می شه که وقتی تو ماشین می شینم حالم بد می شه.
  و گفتند که مشکل من کم و زیاد شدن فشار مایع گوش هست! با اینکه در تست از این لحاظ مشکلی وجود نداشت.
  برای من قرص تریامترون اچ تجویز کردند…
  من فقط سرگیجه دارم و اصلا صدای وزوز یا گوش درد ندارم شنواییم هم کم نشده.
  خواهش می کنم راهنمایی بفرمایید.

  1. سرکار خانم مهناز ایراهیم نیا
   سلام
   انشالله تا این زمان مشکل سرگیجه شما برطرف شده باشد
   اما این حالتی که می فرمایید بیشتر به یک عفونت ویروسی گوش داخلی شبیه است که انشالله بر طرف خواهد شد

 24. سلام .همسرم حدود 6ساله بیماریه مینیر داره توی بچگی به علت اوریون شنوایی یه گوشش رو از دست داده دالان داروهایی مثل بتاهیستین دوتا هر هشت ساعت و دیفین هیدرینات هر هشت ساعت یکی و تریامترن صبح یکی مصرف میکنه و تزریق کورتون پنج مرحله تزریق کرده هنوز بهتر نشده و اینبار دکتر جنتامایسن رو شروع کرده پنج مرحله واقعا از خسته کننده شده خودش هم امیدش رو از دست داده

 25. سلام من يك ماه سرگيجه دارم بعد از عمل ليزيك چشم اين سرگيجه شروع شد به چشم پزشك تماس گرفتم گفتند ربطي به عمل چشمتون نداره به متخصص مغز اعصاب مراجعه كردم ام اراي انجام دادم گفتن مشكلي نداري به گوش حلق بيني مراجعه كردم فرستاد تست س گيجه انجام دادم همه چيز اوكي بود تمام تست هام خوبه ولي همچنان سرم گيجه وزوز گوش هم ندارم شنوايي هم خوبه قرص بتا سرك مصرف ميكنم معمولا غروب ها بدتر ميشم لطفا كمكم كنيد عصبي شدم همش تو خونه افتادم بايد كجا برم اگه دكتري سراغ داريد معرفي كنيد

 26. سلام.5سال پیش افت شنوایی نوسانی پیدا کردم و حدود 1سال هست که عدم تعادل.احساس عدم تعادل به صورت افتادن و اخیرا همراه با فشاری روی مغزم هست.تعداد حملات من بسیار زیاد و گاهی چندروز طول میکشد و در زمان های دیگر هم سرگیجه کمی را به صورت مدام حس میکنم.پزشکان تشخیص مینیر گذاشتند ولی من با توجه به علائم فکر میکنم علت دیگری دارد.لطفا راهنماییم کنید

  1. سرکار خانم یاس
   سلام
   در صورتیکه مشکل مغز و اعصاب نداشته باشید و پزشک مغز و اعصاب این موضوع را تایید کند و مشکل شما مینیر باشد با نظر پزشک گوش وحلق وبینی و شنوایی شناستان موضوع قابل کنترل خواهد بود

 27. سلام من یک ساله مبتلا به منییر هستم. و گوش راستم درگیر است.
  چندین و چند متخصص به نام گوش و حلق و بینی – متخصص مغز و اعصاب – متخصص عفونی و حتی متخصص زنان رفتم.
  انواع ام آر آی با تزریق و بدون تزریق – سی تی اسکن – نوار گوش – تست ایکوجی دادم و در نهایت تایید شد بیماری من منییر است.
  قرص تریامترن اچ برام تجویز شد . و رژیم غذایی بسیاری سختی رو رعایت میکنم که در اون از هر نوع ماده غذایی التهاب زایی از جمله انواع روغن های سرخ کردنی و آفتابگردان – برنج -شکر-نمک-سیب زمینی – گوجه – تخم مرغ – بادمجان -انواع لبنیات – انواع فست فود و انواع کنسرو ها و انواع شیرینی و انواع خوراکی هایی که خارج از خانه تهیه میشوند و حتی انواع نان به جز نان سنگک خودداری کردم.
  با این حال نهایت موفق شدم فقط 20 روز حمله نداشته باشم.
  زندگیم مختل شده واقعا دیگه نمیدونم باید چیکار کنم.
  خواهش میکنم راهنماییم کنید چیکار کنم.

  1. سرکار خانم رها سلام
   وقت بخیر
   شما به نظر می رسد همه راه ها را برای کنترل بیماری خود رفته اید
   آنچه در این مورد مهم است تسلط روانی شما بر خودتان و مدیریت موضوع است
   این رژیم سخت شما را ازپای در می آورد و سیستم ایمنی شما را به هم می ریزد
   و توانایی شما را برای کنترل کم می کتد لطفا خودتان را تقویت کنید تمرینات تعادلی انجام دهید واگر امکان داشت برای بررسی به ما هم مراجعه کنید

 28. سلام وقتتون بخیر
  من ۲۵ سالمه قبلنا افت فشار با سرگیجه زیاد داشتم مخصوصا وقتی از خواب بلند میشدم. الان دوماهی هست که سوت گوش داعم که در محیط هایی که صدا پس زمینه نیست بیشتر میشه همراه با سرگیجه هایی که بعضی وقتا خیلی شدید میشه دارم ام آر ای از مغز وگوشم گرفته شد متخصص شنوایی با بررسی شنواییم گفت هیچ مشکلی نیست اما گفت که بیماری منیر ممکنه داشته باشی و متخصص گوش وحلق وبینی گفت مغز هیچدمکشلی ندارت وگفت شبه منیر داری یعنیbppv و قرص بتاهیستین دادنصف شب نصف روز الان چند روز این قرص رو مصرف میکنم و تاثیر کمی روی سرگیجم داره الان واقعا نمیدونم چیکار کنم من میخوام اگه منیر دارم قبل اینکه شنواییم رو کم کنه وبیماری شدید بشه تا حد ممکن مداواش کنم ممنون میشم راهنماییم کنید چیکار کنم

  1. سرکار خانم نفیسه
   سلام
   اگر امکان داردبه مرکز ایرلایف مراجعه تا بررسی بیشتر انجام داده وانشالله اگر بتوانیم کمکتان کنیم

 29. سلام من نزدیک یک ساله به منیر مبتلا شدم چندین سال بود که در کدف چپم درد داشتم که گسی نتونست علت درد رو پیدا کنه و یا دارو درمان خوبی تجویز کنه تا اینکه یک متخصص برای درد در کدفم یک امپول کورتون تزریق کرد که درد اروم بشه نشد که هیچ یک هفته بدش منییررفتم که به این سن نداشتم حالا پری گوش و وز و سرگیجه به کنار که تحملش سخته حالا چرا درد از گوشم شروع میشه به سر و چشمم میزنه به پحض عود کردن دچار کور رنگی خیلی خفیف و سنگینی شدید در سر و گوش ها و چشمهام میشم و هر قرصی که دکترا برای مینیر بهم دادن چوابگو نبوده حتی یک درصد خدب نشدم از قرص فشار تریامترین بگیر تا انواع ضد حساسیت سیتریزسن و هیستامین و بتا و دیهیرو کربنات و غیره بگیر مصرف کردم نتیجه نداد سی تی اسکن کامل سر انجام دادم سرم سالم بود و فقط به محض درد از گوش سمت چپ تا گوش سمت راست دقیقا از روی مخچه شدیدا سنگینی و درد وحشناک و کمی کور رنگی و تاری لحظه ای تجربه می کنم پیش چه دکتری برم دارو درست درمان بده شماره و ادرس مطب بدید لطفا

 30. سلام نزدیک یک سال هست سرگیجه های ناگهانی دارم پیش چنددکتر رفتم ولی خوبم نشدم دکتر ها میگن منیر هست داروها بتاهیستن وسناریزین دادن ولی فایده نکرده خواهش میکنم کمک کنید

  1. جناب آقای امین سلام
   اگر واقعا برای شما سندرم مینیر را تشخیص داده اند از پزشک محترم گوش و حلق وبینی خود بخواهید درمان را برای شما شروع کنند

 31. سلام خسته نباشید
  ببخشید وقتتونو میگیرم میخواستم در مورد بیماری منییر که الان یه سال باهاش سروکله میزنم ازتون مشاوره بگیرم
  من ۳۰ سالمه مدتی که از قرص های بتاهیستین و ویتامین ب و .. استفاده میکنم ولی همچنان گاهی وقتا واقعا طاقت ادمو لبریز میکنه امروز یه دکتر دیگه رفتم ایشونم بتاهیستین و امپول triamcinolone و قرص تریامترن که ظاهرن قرص فشار خون بهم داده حالا میخوام بدونم مصرف اینا کارسازه ازشون استفاده کنم یا نه؟ ناگفته نماند من هم چربی خونم بالاست هم کبد گرید۳ که اینارو یادم رفت به دکتر بگم چیکار کنم

  1. جناب آقای میرزایی سلام اگز تهران تشریف دارید به مطب ما سری یزنید شاید بتوانیم کمک تان کنیم

 32. سلام و عرض ادب
  حدود دوماه پیش به شدت نزدیک گوش راستم استخوان فک درد شدیدی داشتم جوری که دهانمو نمیتونستم باز کنم…فکر کردم شاید دندونم باشه پیش دوتا دندانپزشک رفتم و با معاینه و عکس به این نتیجه رسیدن که هیچکدوم از دندونام کوچکترین مشکلی ندارن..تا حدود دوهفته این درد ادانه داشت تا اینکه سرماخوردگی گرفتم لوزه راستو گوش راست التهابش بیشتر بود بعد از یک هفته سرماخوردگی خوب شد درد فک کامل افتاد و سرگیجه و عدم تعادل به سراغم اومد..که شبانه راهی درمانگاه شدنو سرمو تقویتی..از اون شب به بعد این سرگیجه همراه منه…پیش پزشک داخلی رفتم که گفتن پرده صماخ گوش راستم ملتهبه اما عفونت نیست… دارو دادن که بهتر نشدم باز پیش پزشک رفتم که گفتن گوش چپمم کمی ملتهب شده.. از ترس ویروس کرونا نتونستم پیش متخصص گوش و حلق و بینی برم… سیناریزین و کلرودیازپکساید و جینکو بی زد میخورم و محض احتیاط هم ۱۰ روز سفیکسیم مصرف کردم. موقع دراز کشیدن سرگیجه بیشتره حدود ده دقیقه بعد یواش یواش کم میشه..از داخل لرزش دارم که انگار توی سرم میلرزه… سرگیجه یهو شدید میشه بعد از حدود نیم تا یکساعت اروم میشه ولی عدم تعادل میشه گفت دائمیه..به تلویزیون نمیتونم نگاه کنم و همینطور صفحه گوشی…انگار روی موج راه میرم… وقتی سرگیجه دارم دیگران متوجه چرخیدن سرم میشن…نمک رو کم کردم…. لطفن راهنماییم کنین

  1. جناب آقای سرکار خانم عزیزی
   در این موارد بهترین کسی که می تواند به شما کمک کند خودتان هستید لطفا ترس به خودتان راه ندهید
   خدا را شکر درد شما قطع شده است
   با همان دارو های تسکین سرگیجه مدارا کنید تا شرایط اپیدمی کرونا مساعد شود سپس اگر تهران هستید برای انجام آزمایشات شنوایی و تعادل به مرکز تخصصی شنوایی و تعادل ایرلایف مراحعه کنید

 33. سلام وقتتون بخير
  اقاي دكتر همسرمن سه سال پيش ساكشن گوش انجام دادند و اوايل خيلي خوب بود ولي بعد از مدتي دچار وزوز گوش شدند و شنواييشون كمتر شد!پيش متخصصين زيادي رفتيم و همه ازمايشات را انجام دادن و گفتند باحتمال زياد منير هستش ولي سرگيجه ندارن اما سردرد بعضي اوقات و مشكل وزوز كوش و كم شنوايي دارن. اوايل يكي از گوشها بود و الان گوش ديگ هم اين مشكل را كمكم پيدا كرده الان دارويي هم مصرف نميكنند!لطفا راهنمايي كنيد چون از وزوز و كم شنوايي واقعا رنج ميبرن!!!ممنون

  1. سرکار خانم /جناب آقای ملکی
   سلام روز شما بخیر
   لطفا آخرین آزمایش شنوایی ایشان را برایمان به شماره ۰۹۱۲۳۵۴۴۸۶ تلگرام یا واتس آپ کنید تا راهنمایی شوید

 34. سلام وقت بخیر من ۳۸ سال دارم حدود ۵سال است که دچار بیماری مینیر شدم که همراه با وزوز گوش همیشگی سرگیجه تهوع و کاهش شنوائی شدید می باشد در حال حاضر از داروی بتاهیستین استفاده می کنم حتی تزریق داخل گوش هم انجام دادم ولی در اغلب اوقات شنوائی من در حدی کاهش پیدا می کنه که متوجه صدای اطراف خود نمیشوم ضمنا رژیم غذائی که مختص بیماری مینیر هست و رعایت می کنم میخواستم بدونم آیا راهی مانند جراحی وجود داره که بتونم از صداهای همیشگی داخل گوش و سرگیجه های پیاپی نجات پیدا کنم ؟ ممنون

 35. سلام دوست عزیز،من ۱۲ساله که که با بیماری منیر درگیرم اوایل بسیار آزاردهنده بود وسرگیجه و وزوزگوش واقعا کلافه ام‌کرده بود، بعد از یکی دوسال دوندگی و چکآپ واستفاده از داروهای مختلف بالاخره متوجه شدم که رژیم غذایی وخوردن گرمیجات مثل زنجبیل وپرهیز از غذاهای با طبع سرد و داشتن آرامش و پرهیز از بی خوابی وگرم نگهداشتن سر خیلی موثره و الان دیگه هیچ دارویی مصرف نمیکنم و فقط گاهی سالی یکی دودفعه که ناپرهیزی میکنم مجبور میشم بتاسرگ برای سرگیجه مصرف کنم وبیماری رو کنترل کردم،البته وزوزگوش رو باهاش کنار اومدم و جزو زندگیم شده وبهش توجه نمیکنم،امیدوارم‌شماهم هرچه زودتر با رعایت این نکات بیماری رو کنترل کنید

 36. درود خدا قوت
  من خیلی ساه وزوز گوش دارم از مدل ضربان قلب، خیلی ک بود و گاهی در سکوت
  نزدیک به ۲ماهی شده حتی تو سرو صدا داره باهام وقت میگذرونه- خیلی کم پیش میاد عصبیم کنه-ولی گاهی باعث میشه متوجه حرفا نشم و بگم چی گفتین.
  پیش یه دکتر رفتم بهم دارو ضد افسردگی داد ولی بدتر شد
  پیش دکتر بعدی رفتم که پروفسور هم هست- بعد از معاینات و تست از نضر شنوایی هیچ مشکلی ندارم تازه خیلی عالی هم هست
  ولی هی داره بدتر میشه و الان دوره ۱ ماهه مصرف قرص اکتوسرک۸ داده.یک هفته ی میشه مصرف میکنم- داره هی صدا بلندتر میشه

  بنظرتون چیکار کنم؟
  نیاز هست ام ارآی بدم یا تست تیروئید، آزمایش آنتی بادی بیماری لایم – تست وسترن بلات- یا نکنه بیماری کلستئاتوم ؟؟؟
  چیکار کنم – چون جدیدن داره خنگم میکنه و این و حس میکنم

  1. سرکار خانم نازی سلام
   لطفا تحت نظر پزشک گوش و شنوایی شناس ازمایشات لازم را انجام دهید و طبق دستور آنها برای درمان خود اقدام کنید

 37. باسلام من مدتی ۴سال دچار بیماری منییر شدم ۳تا طزریق آمپول داخل گوش کردم ب مدت ۴سال خوب بودم تا یک ماه پیش دوباره برگشت اما فقط عدم تعادل سرگیجه دارم وزوز گوش حالت تهوع ندارم اصلا گوش راستم ۱۵درصد درگیر شده اما تو این یک ماه هر روز میگیره بتاهیستین .تریامترون اچ .سیناریزین میخورن ماهی یکبار آمپول عضلانی پرومتازین میزنم اما تاثیر نداره بنظرتون چکار کنم .بعد این ک صدای وزوز ندارم حالت تهوع ندارم جای سوال برام لطفا راهنمایی میکنید

  1. سرکار خانم شادی سلام
   برای برررسی وضعیت عدم تعادل خود در این شرایط تکرار آزمون های شنوایی وتعادل لازم است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 3 =