برنامه و روش آموزش در دبستان ناشنوایان باغچه بان

نوشته : ثمینه باغچه بان (پیرنظر)

ثمینه باغچه باناز سال 1303 یعنی از آغاز کادر دبستان ناشنوایان باغچه بان ، تکیه اصلی بر آموختن زبان و گفتار و اصلاح تلفظ بود و در آموزش ” روش آزاد ” بکار میرفت. در آن سالهایی که شاگردان ناشنوا در امتحان های نهایی دوره دبستان شرکت نمی کردند ؛ این آزادی موجود بود که به فراخور توانایی ها و نیاز شاگردان ، در متن مواد برنامه های درسی مطالبی که آموختن آنها برای آماده ساختن این شاگردان برای ورود به اجتماع و زندگی ارزشمندتر بود ، گنجانده و تدریس شود. از این رو مثلاً مطلب های تاریخ ، جغرافیا ، علوم و ریاضی با آنچه که مربوط به زندگی شاگردان بود هماهنگ می شد.

شاگردان ما شاید سال جلوس فلان شاه و یا پایان جنگهای خوش فرجام و یا بد فرجام قرن های پیش را نمی دانستند. ولی تا حد امکان در جریان گذران سیاسی کشورمان و آنچه که در جهان می گذشت ، بودند. به یاد دارم روزی گروهی از مسیونرهای آمریکایی که فارسی می دانستند برای بازدید به مدرسه آمده بودند. پیشرفت و توانایی شاگردان در درسهای گوناگون آفرین آنها را برانگیخته بود. در پایان بازدید یکی از شاگردان پرسید ” شما آمریکایی ها چرا در کره جنگ و کشتار می کنید؟ ” آمریکایی ها که انتظار چنین پرسشی را نداشتند ، نگاهی به یکدیگر کردند و گفتند: ” ما هم نمی خواهیم که در کره بجنگیم. ” آنگاه همان شاگرد پرسید: ” پس چرا کاری نمیکنید تا جنگ تمام شود! ”

روش آزاد چیست؟

روش آزاد نامی است که برای روشی که از سال 1303 در تبریز یعنی از آغاز کار آموزش ناشنوایان در این مدرسه بکار گرفته شده برگزیده شد. در روش آزاد هدف از آموزش ناشنوایان ، چه کودک و چه بزرگسال ، توانبخشی کامل آنهاست. در این روش بکار بردن هرگونه نشانه و یا علامت بصری و استفاده از حس لامسه و بازمانده شنوایی ، به فراخور تواناییها و نیاز آنها نه تنها مجاز بلکه ضروری است. کوتاه اینکه در این روش برای آسان کردن و باز کردن راه ناشنوایان نه تنها برای آموزش گفتار و زبان بلکه برای آموزش دیگر مواد درسی ، بکار گرفتن هر وسیله ای که بتوان با آن مقصود را آسان تر و روشن تر به ناشنوا تفهیم کرد نه تنها مجاز است بلکه ضرورت دارد. بهره مند شدن بدون محدودیت از اشاره های طبیعی و یا قراردادی (استاندارد شده) و الفبای گویا یا الفبای دستی و بهره مندی از بازمانده شنوایی حق  مادری ناشنوایان است. حذف هریک از این راه های ارتباطی محدودیت ایجاد می کند و آسیب بزرگی به آموزش زبان و گفتار می زند و بدون شک موجب کندی و حتی سرخوردگی آنها در مدرسه و اجتماع می شود.

بیاد دارم در اردیبهشت ماه سال 1375 سمیناری درباره ” بررسی روشهای موثر در آموزش کودکان و بزرگسالان ناشنوا ” در تهران به دعوت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تشکیل شده بود. در این سمینار حضور فعال ناشنوایان تحصیلکرده و گزارشهای آنها از جمله سخنرانی روزبه قهرمان در مورد بیسوادی شاگردان ناشنوا بسیار هوشیار دهنده بود. در این جلسه ها عموم ناشنوایان نسبت به تحریم کاربرد الفبای دستی و زبان اشاره در کلاسها و مدارس ناشنوایان سخت اعتراض داشتند و پسر جوان ناشنوایی شعاری نوشته بود ” دستهای ما را از ما نگیرید “. آری ! دستهای ناشنوایان زبان آنها هستند ، زبان آنها را نبرید. خانم فرشته قهرمان که فرزندی ناشنوا ” روزبه ” دارد و یکی از آموزگاران برجسته و با تجربه مدرسه ناشنوایان در مشهد بود ، در مورد تحمیل روش شفاهی به همه شاگردان ناشنوا صرفنظر از امکانها و توانایی های آنها و شرایط کاری و ناهماهنگی کتابهای درسی و محتوای آنها با نیازمندیهای شاگردان ناشنوا سخنانی بسیار روشنگر گفت و راه حل هایی پیشنهاد کرد. گزارش آقای خسرو گورابی ، یکی از کارشناسان آموزشی ، نیز درباره سطح سواد شاگردان ناشنوای ” دیپلمه ” بسیار تکان دهنده بود و ایشان نتیجه پژوهش های خود را وحشتناک خواندند و گفتند که از شصت و هفت شرکت کننده در کنکور ورود به دانشگاه تنها سه نفر ” با استفاده از بخش سه ” پذیرفته شدند. در آزمون درسهای کلاس پنجم ابتدایی از دیپلمه های شنوا ، درصد قبولی صد درصد و قبولی شاگردان ” دیپلمه ” ناشنوا بسیار پایین بود. بر اساس پژوهش و گزارش ایشان در آن سال بطور کلی معدل کل داوطلبان شنوای کنکور دانشگاهی هفده و هشتاد صدم و معدل ناشنوایان هشت و هفت دهم بوده است.

متاسفانه این گزارشها تغییری در روش آموزش ناشنوایان نداشت و از قرار کار به همان منوال گذشته ادامه یافت و توجیه به رهنموردهای این کارشناسان داخلی و شرکت کنندگان خارجی و تقاضای ناشنوایان نشد. قطعنامه ای که در این سمینار به صورت ده ماده به تصویب رسید گواه این خواست جامعه آگاه و باسواد و تحصیل کرده ناشنوایان ایران است. باید گفت که متاسفانه هنوز دفتر امور کودکان استثنایی این خواست ناشنوایان را که بر پایه پژوهشها و گزارشهای شنوایان و ناشنوایان متخصص داخلی و خارجی بنا شده است ناشنیده گرفته و تا آنجا که من می دانم تا امروز که بیش از چهارده سال از آن تاریخ می گذرد در کاربرد روش شفاهی پافشاری می کند و توجیه به آمار بی سوادی ناشنوایان مدرک گرفته ندارد.

در اینجا برای روشن شدن اهمیت کاربرد زبان اشاره و روشن شدن عمق نادرستی کار دفتری که مسئول آموزش ناشنوایان در کشورمان است ، قطعنامه کمیسیون علمی کنگره جهانی ناشنوایان ، وابسته به سازمان ملل ، را که در تاریخ دسامبر 1991 به تصویب رسیده است می آورم. این قطعنامه در سمینار ” بررسی روشهای موثر در آموزش کودکان و بزرگسالان ناشنوا ” خوانده و تایید شد.

کمیسیون علمی کنگره جهانی ناشنوایان در جلسات مورخ دسامبر 1991 خود ، توصیه های خود را درباره شناسنایی زبان اشاره به شرح زیر اعلام می دارد.


یک ) زبان اشاره در سراسر جهان باید مورد شناسنایی قرار گیرد.

الف: همه دولتها موظف هستند شناسنایی زبان اشاره را اگر تاکنون به آن عمل نکرده اند ، به منزله یکی از زبانهای رسمی کشور برای افراد ناشنوا به رسمیت بشناسند.

ب: همه دولتها باید هرگونه مانع موجودی که در سر راه به کار بردن زبان اشاره برای افراد ناشنوا موجود است از میان بردارند.


دو ) کنگره جهانی ناشنوایان توصیه می کند که حق هر کودک ناشنوا در آشنایی با زبان اشاره از اوان کودکی محفوظ باشد و امکان آموزش لازم را در دو یا چند زبان دیگر داشته باشد.

الف: زبان اشاره باید به منزله نخستین زبان کودک ناشنوا شناخته و پذیرفته شود.

ب: حق کودک ناشنواست که در محیط دو و یا چند زبانه به ویژه در زمینه خواندن و نوشتن آموزش ببیند.

پ: برنامه های آموزش زبان اشاره به والدین و کسانی که با کودک ناشنوا سروکار دارند باید هرچه زودتر اجرا شود.

ت: از آموزگاران کودکان ناشنوا انتظار می رود که زبان اشاره را بیاموزند و آن را به منزله زبان طبیعی و اولیه تدریس بپذیرند و به کار ببرند.


این قطعنامه از نظر اهمیت و تاثیری که در انتخاب روش آموزش دارد ، در اینجا عیناً نوشته شد. کسانی که برای آموزگاری به دبستان ما می آمدند به زودی و راحتی این روش ” آزاد ” را می آموختند و می توانستند به تناسب تواناییهای شاگردان با بکار بردن الفبای دستی یا الفبای گویایی باغچه بان به شاگردان گفتار بیاموزند و یا دشواری های گفتاری آنها را رفع کند. این آموزگاران به حساسیت و میزان بازمانده شنوایی شاگردان و توانایی آنها در لبخوانی توجه داشتند و آن را با تمرینهای لازم پرورش می دادند. در مدرسه ، شاگردان ناشنوا خود در صورت لزوم برای واژه های تازه ای که پیش می آمد اشاره ای می ساختند. این نشانها و یا اشاره ها چون تا حد امکان معنی کلمه را تصویر می کرد از طرف بچه ها و بزرگترها پذیرفته می شد ، جا می افتاد و به این ترتیب دامنه واژه های زبان اشاره گسترده می شد. مثلاً پذیرفتن نشان خال در پیشانی برای هندی ها و یا علامت گیتار برای ایتالیایی ها و یا جیب پر پول برای آمریکایی ها و نشان دادن سیبل برای پدرم ” جبار باغچه بان ” نشانهایی بود که با عقل جور در می آمد و جا می افتاد. باید بگویم که گاهی بعضی از این نشان ها با پیشرفت معلومات ناشنوایان تغییر می یافت چنانچه بعدها نشان ایتالیا تصویر چکمه که شکل جغرافیایی این کشور است و نشان ستاره های پرچم آمریکا نشان کشور آمریکا شد. شاهد درستی این روش ، موفقیت راستین شاگردان آموزشگاه باغچه بان در امتحانات ششم ابتدایی و کلاس نهم آموزشگاه و ورود فارغ التحصیلان این مدرسه به دبیرستانها و آموزشگاه های حرفه ای و دانشگاه است. شاگردانی که مایل به ادامه تحصیل نبودند ، جذب بازار کار می شدند و با داشتن سواد و استفاده از گفتار شغلی می یافتند. آنها ناشنوا بودن را عیبی نمیدانستند تا آن را با بکار نبردن زبان اشاره بپوشانند. ناشنوایی آنها پذیرفته شده بود و اعتماد به نفس پیدا کرده بودند. بطور کلی مردم شنوا پذیرای ناشنوایان هستند زبان اشاره را دوست دارند و با رغبت یاد می گیرند و بکار می برند. این بعضی از متخصصین هستند که مثل جن از بسم الله زبان اشاره هراس دارند زیرا آن را نمی شناسند و پذیرفتن این وسیله ارتباطی را شکست خویش در مقابل حل مشکل ناشنوایی و ناگویایی می پندارد. آنها چشم خود را بر این واقعیت مسلم می بندند و حق استفاده از این وسیله و زبان طبیعی را تحریم می کنند. متاسفانه جامعه ناشنوایان باید جریمه این کوته اندیشی ها را به قیمت کیفیت زندگانی خویش بپردازند و خاموش بمانند.

نقل از:  http://www.idsf.ir

10 دیدگاه در “برنامه و روش آموزش در دبستان ناشنوایان باغچه بان

 1. پارگی پرده ی تمپان(پرده ی گوش)
  پارگی پرده ی تمپان چیست؟

  پرده ی گوش شما سفت اما قابل حرکت است،این پرده گوش خارجی و میانی شما را از هم مجزا می سازد.هرگونه گسستگی یا سوراخ در این پرده را پارگی می نامند.

  عوامل ایجاد کننده ی پارگی

  پارگی پرده ی تمپان می تواند توسط عوامل زیر ایجاد شود:

  ۱.تغییر در فشار گوش:هرگونه تغییر در فشار هوای گوش ممکن است باعث پارگی پرده شود،این وضعیت ممکن است هنگام مسافرت با هواپیما یا شنا و غواصی ایجاد شود.

  ۲.فشار مستقیم به مجرای گوش:مانند وارد کردن یک شی داخل مجرای گوش

  ۳.عفونت گوش میانی:که اتیت میانی نامیده می شود ممکن است (در صورت مزمن بودن) منجر به پارگی پرده ی گوش شود.

  ۴.ضربه ی صوتی:هر حادثه ای که به سر شما ضربه بزند ممکن است باعث پارگی شود.مانند:ورزش های رزمی،تصادف یا حتی یک صدای بلند

  ۵.جراحی قبلی گوش

  علایم ونشانه های پارگی پرده

  ۱.ترشح شفاف،مخاط مانند،زرد رنگ یا خونی گوش

  ۲.احساس کم شنوایی

  ۳.احساس درد

  ۴.وزوز

  ۵.سرگیجه

  تشخیص پارگی

  با تاریخچه گیری و بررسی اتوسکوپیک و تیمپانومتری مشخص میشود.

  درمان

  پارگی های کوچک معمولا در ۴ تا ۶ هفته بعد خودبخود ترمیم می شوند اما اگر بیش از ۲ماه طول بکشد امکان ترمیم بسیار پایین می آید و پزشک ممکن است برای جلوگیری از عفونت آنتی بیوتیک تجویز کند.در صورت عدم بهبود جراحی توصیه می شود(Surgery-Myringoplasty-Tympanoplasty)

  تهیه و تنظیم: مهدی رستمی

 2. بیماری منیر
  بيماري‌ منير menier’s disease

  بيماري مِنِير افزايش مايع درون مجاري نيم دايره گوش داخلي كه مسؤول حفظ تعادل هستند. افزايش مايع با بالا بردن فشار در گوش داخلي ، باعث اختلال تعادل و گاهي كاهش شنوايي مي شود. در 85%-80% موارد، تنها يك گوش درگير مي شود. منير معمولاً بزرگسالان سنين 60-30 سال را مبتلا مي سازد و در خانم ها مختصري شايع تر از آقايان است .
  علايم شايع
  علايم زير در طي هر حمله حاد بيماري بروز مي كنند:
  منگي شديد
  سرگيجه (احساس بيمار به صورت چرخيدن به دور محيط يا چرخيدن محيط به دور وي ).
  همهمه در گوش مبتلا به صورت صداي زنگ يا وزوز
  كاهش شنوايي كه با هر حمله تشديد مي گردد. علايم احتمالي همراه علايم فوق عبارتند از:
  استفراغ
  تعريق
  حركات پرشي چشم ها
  اختلال تعادل
  علل
  علت دقيق آن نامشخص است . علت پيشنهادي عبارتست از واكنش گوش داخلي نسبت به آسيب هاي مختلف . در اين بيماري افزايشي در ميزان مايع لابيرنت غشايي (كانال هايي در گوش داخلي كه مسؤول كنترل تعادل هستند) ديده مي شود.
  عوامل افزايش دهنده خطر
  استرس
  آلرژي
  مصرف زياد نمك
  پر سر و صدا بودن محيط زندگي يا كار
  پيشگيري
  تا حد امكان از عوامل خطرساز فوق الذكر اجتناب كنيد.
  عواقب موردانتظار
  حمله هاي بيماري منير سال ها تكرار مي شود. برخي علايم آن قابل كنترل است . اين بيماري با وجود آزاردهنده بودن ، تهديدي براي حيات محسوب نمي شود.
  عوارض احتمالي
  كاهش شنوايي دايمي
  وزوز مزمن گوش
  درماناصول كلي
  بررسي هاي تشخيصي ممكن است شامل آزمايش هاي خون جهت رد ساير بيماري ها، آزمون هاي شنوايي مختلف ، و ام آرآي براي رد تومور عصب شنوايي باشد.
  درمان اين بيماري معمولاً شامل استراحت و تجويز داروهايي براي كنترل علايم است .
  از خيره شدن به منبع نور و كتاب خواندن در طي حملات خودداري كنيد.
  در برخي بيماران دچار منير مزمن ممكن است از اقدام جراحي بر روي لابيرنت مبتلا استفاده شود.
  داروها
  براي درمان حمله حاد، آتروپين يا ديازپام وريدي ، يا برچسب پوستي اسكوپولامين ممكن است تجويز گردد.
  داروهاي ضدتهوع براي برخي بيماران ممكن است سودمند باشد.
  داروهاي آرام بخش براي كاهش منگي ممكن است سودمند باشد.
  آنتي هيستامين ها در برخي بيماران سبب تخفيف علايم مي گردند.
  داروهاي ادرارآور به منظور كاهش مايع در گوش داخلي تجويز مي گردند.
  فعاليت
  تا برطرف شدن تهوع و منگي در بستر استراحت كنيد.
  بدون كمك راه نرويد.
  از رانندگي ، بالا رفتن از نردبان يا كار در اطراف ماشين آلات خطرناك خودداري كنيد.
  رژيم غذايي
  كاهش مصرف نمك
  محدود كردن ميزان غذاي دريافتي در طي حمله بيماري به دليل تهوع
  در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد:
  اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان دچار علايم بيماري منير باشيد.
  بروز موارد زير در طي درمان :
  ـ كاهش شنوايي درهريك از دو گوش
  ـ استفراغ مقاوم
  ـ تشنج
  ـ غش كردن
  ـ تب 3/38 درجه سانتيگراد يا بالاتر
  – اگر دچار علايم جديد و غيرقابل توجيه شده ايد . داروهاي تجويزي ممكن است با عوارض جانبي همراه باشند.

 3. لیست برخی از داروهای اتوتوکسیک
  مصرف داروهای زیر می تواند منجر به عوارض دهلیزی ـ حلزونی گردند:

  گروهی از انتی بیوتیک ها که امینوگلیکوزید ها می باشند شامل:

  استرپتومایسین ـ نئومایسین ـکانامایسین ـ جنتامایسین ـ تبرامایسین

  آمیکایسین

  آسپیرین که در غالب موارد منجر به وزوز گوش می گردد.

  داروهای ضد مالاریا کلروکین و کینین

  داروهای سالیسیلات

  داروهای دیوریتیک شامل اتاکرینیک اسید و فروسماید بوتامتانید

  اکثر داروهای فوق ابتدا باعث افت شنوایی در فرکانس های بالا می گردند.

 4. تست های دیاپازونی ازمون رینه
  ازمون رینه :در این ازمون از دیپازون های ۵۱۲و ۲۵۶ هرتز استفاده می شود که در آن یک بار دیاپازون مرتعش را در مقابل مجرا (موازی با مقطع کرونال استخوان فرونتال) قرار می دهیم در مرحله بعد همان دیاپازون را بر روی زائده ماستوئید فرد قرار می دهیم و از فرد می خواهیم که در کدام حالت صدا را بلند تر می شنود در حالت طبیعی فرد صدا را در حالت اول (مقابل مجرا)بلند تر می شنوا که نشان از سالم بودن سیستم انتقال است البته به طور نسبی و اگر فرد صدا را در حالت دوم (پشت گوش) بلندتر شنید تست منفی و سیستم انتقالی وی دچار مشکل است.نکته قابل ذکر آن است این تست فقط وضعیت سیستم انتقال گوش را نشان می دهد و هیچ اطلاعی از وضعیت گوش داخلی نمی دهد.بنابراین نتایج تست رینه به دو صورت است:

  رینه مثبت:سیستم انتقال سالم

  رینه منفی:عدم سلامت سیستم انتقال

  در پست های بعدی به شرح آزمون وبر و استنجر خواهیم پرداخت.

 5. پیرگوشی چیست؟
  گوش

  پیرگوشی نوعی افت شنوایی است كه به تدریج با بالا رفتن سن در بیشتر افراد ایجاد می شود. كم شنوایی در سنین سالمندی ضایعه شایعی است. در حدود 35- 30 درصد بزرگسالان در سنین 65و 75 سالگی دچار كم شنوایی اند. تخمین زده می شود که 50-40 درصد افراد بالای 75 سال شنوایی شان افت كرده است.

  كم شنوایی های مربوط به پیرگوشی، غالباً در اصوات فركانس زیر است. به عنوان مثال برای بعضی افراد، شنیدن صدای چهچهه یك پرنده یا صدای زنگ زدن تلفن نزدیك شان مشكل است. ولی ممكن است همان فرد بتواند صدای بم كامیونی را از پایین خیابان بشنود.
  علائم پیرگوشی چیست؟

  در صورت وجود پیرگوشی، اصوات آهسته تر و با وضوح كمتر به نظر می رسند. این امر سبب می شود شنیدن و درك گفتار مشكل تر شود.

  افراد دچار پیرگوشی ممكن است چند مورد از موارد زیر را تجربه كنند:

  – به نظر می رسد دیگران به صورت نجوا یا زمزمه صحبت می كنند.

  – شنیدن و افتراق اصوات”زیر”مانند(س) و (ش) برای آنان مشكل است.

  – درك محاورات به ویژه در صورت وجود اصوات زمینه ای، مشكل است.

  – شنیدن صدای مردان از صدای زیر زنانه برایشان راحت تر است.

  -برخی اصوات آزاردهنده یا خیلی بلند به نظر می آیند.

  – ممكن است دچار وزوز گوش (صدای زنگ، غرش یا هیس هیس در یك یا هر دو گوش) هم باشند.
  علل ایجاد پیرگوشی چیست؟

  در بیشتر موارد علت آن تغییرات گوش داخلی فرد است كه با بالا رفتن سن به وجود می آید. اما تغییرات گوش میانی یا تغییرات كلی در راه عصبی شنوایی به مغز نیز ممكن است سبب بروز كم شنوایی شوند.

  پیرگوشی غالباً در هر دو گوش است و هر دو را به یك اندازه تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا كه روند افت شنوایی تدریجی است، افرادی كه دچار پیرگوشی می شوند ممكن است متوجه كم شدن شنوایی خود نشوند.

  كم شنوایی حسی عصبی، در اثر اختلال در گوش داخلی یا عصب شنوایی ایجاد می شود. پیرگوشی معمولاً یك اختلال شنوایی حسی- عصبی است و در اغلب موارد در اثر تغییرات تدریجی گوش داخلی، ایجاد می شود.

  مجموعه ای از عوامل مانند: قرار گرفتن در معرض اصوات مربوط به ترافیك یا كارخانجات صنعتی، محیط های كاری پر سر و صدا، تجهیزات صدا دار و موسیقی بلند در طی سالیان متوالی، می تواند سبب ایجاد كم شنوایی حسی- عصبی شود.

  كم شنوایی حسی- عصبی غالباً به دلیل آسیب دیدن سلول های مویی(گیرنده های حسی گوش داخلی) ایجاد می شود. این امر ممكن است در اثر عوامل ارثی، بالا رفتن سن، بیماری های مختلف و اثرات جانبی برخی داروها( آسپیرین و بعضی از آنتی بیوتیك ها) باشد.

  پیرگوشی ممكن است در اثر تغییر در ذخیره خونی گوش ایجاد شود. این حالت در بیماری قلبی ، فشار خون بالا، اختلالات رگی ناشی از دیابت یا دیگر اشكالات خونی به وجود می آید.

  گاهی اوقات پیرگوشی، ضایعه شنوایی انتقالی است، به این معنا كه كاهش حساسیت به صدا ناشی از ناهنجاری در گوش خارجی یا گوش میانی است.

  این ناهنجاری ها شامل كاهش عملكرد پرده صماخ یا كاهش عملكرد سه استخوانچه كوچك گوش میانی است كه امواج صوتی را از پرده صماخ به گوش داخلی می رسانند.
  ترجمه: گیتا موللی، كارشناس
  ارشد شنوایی شناسی

 6. کم شنوایی ناشی از نویز(NIHL)

  تعریف

  ► کم شنوایی شغلی آنگاه مطرح می شود که یک یا دو گوش بطور کامل و یا ناقص به علت اصوات آزارنده شغل مورد نظر در طی اشتغال و یا در نتیجه ی آن دچار اختلال شنوایی شود.

  ► این کم شنوایی شامل:

  1.ضربه ی صوتی (Acoustis Trauma)

  2.اختلال شنوایی حاصل از صوت (Noise Induced Hearing Loss)

  می باشد.

  ► ضربه ی صوتی:

  این عنوان در مواردی به کار می رود که عارضه ی شنوایی حاصل تماس ناگهانی با انواع بسیار شدید انرِی صوتی باشد.

  ► اختلال شنوایی ناشی از صوت:

  این عنوان برای نوعی ازافت شنوایی به کار میرود که حاصل تجمع ممتد آثار نامطلوب صوت طی زمان بردستگاه شنوایی است و به صورت عارضه ی حسی-عصبی و معمولا پس از سالیان طولانی تماس با سطوح غیر مجاز صوت ایجاد می شود و معمولا در دو گوش به یک اندازه عارضه ایجاد می کند.

  آثار صوت در بدن

  ► الف) آثار غیر شنوایی:

  در مراکز صنعتی پر صدا عدم توانایی در ارتباط گفتاری باعث ایجاد خطراتی از نوع نقص ایمنی شغلی محیط کار به علت عدم دریافت هشدار می گردد و ضمنا فرد دچار عوارض تنش های مربوطه می گردد که با برطرف شدن صدا و نیز تمایل فرد به سازش مرتفع می گردد.

  ► ب) آثار شنوایی:

  در صورتی که دستگاه شنوایی در معرضصدا های شدید و آزار دهنده قرار گیرد در ابتدا تغییری موقت در آستانه ی شنوایی رخ می دهد که در صورت تداوم و یا تکرار می تواند به صورت تغییرات دایمی خودنمایی کند.

  عوامل مؤثر بر درجه و وسعت کم شنوایی ناشی از صدا

  ► فرکانس صدا

  ► شدت صدا

  ► مدت زمان تماس با صدا

  ► نحوه ی تداوم صدا

  ► کیفیت محیط

  ► سن و بیماری های قبلی فرد

  ► حساسیت فردی

  فرکانس صدا:

  سر وصدا های غنی از فرکانس های زیر از همه خطرناک تر میباشند.

  اصوات سر و صدای صنعتی خیلی پیچیده هستند و طیف فرکانس های آن غالبا از فرکانس های مسموع گذشته به طرف امواج ماورای صوت یا برعکس مادون صوت نیز گسترش می یابد.

  در یک شدت معین اصوات با فرکانس زیاد (صدا های زیر) به مراتب مضر تر از اصوات با فرکانسهای کم (صدای بم) می باشند.

  شدت صدا:

  طبق نظر Hood از شدت 90 دسی بل به بالا تمامی سر و صداها مضر و خطرناک می باشند. این در حالی است که امروزه دراغلب کشور ها 85 دسی بل را حداکثر مجاز سروصدا در کارگاه قبول کرده اند اما:

  مدت زمان ارایه سر و صدا:

  مدت اثر سر و صدا در صنایع یک عامل اساسی است چرا که سر وصدا به طور دایم در کارگاه وجود دارد و مسبب اصلی غیرقابل برگشت بودن ناشنوایی های مربوطه تداوم سر و صدا و مداومت اثر آن می باشد.

  اثر تداوم سر و صدا به حدی است که حتی یک صوت خالص با شدت ضعیفی معادل 50 دسی بل اگر مدت زیادی روی گوش اثر کند باعث ناشنوایی بعضی فرکانس ها می گردد.

  نحوه ی تداوم صدا (ریتم):

  با فرکانس و شدت برابر یک صدای مداوم و یکنواخت کم خطر تر از یک صدای منقطع و غیر یکنواخت می باشد.

  کیفیت محیط کار:

  سر و صدای حاصل در هوای باز قابل تحمل تر از سر وصدا در یک محیط بسته است.

  در یک محیط بسته به ویژه اگر جدار ها منعکس کننده ی صوت باشند تشدید اثر سر و صدا و پدیده ی روزنانس وجود خواهد داشت.

  سن و بیماری های قبلی فرد:

  ► بعد از 40 سالگی شکنندگی و آسیب پذیری گوش در برابر سر و صدا بیشتر می شود.

  ► تمامی ضایعات گوش داخلی نیز عوامل مستعد کننده می باشند. مانند مشکلات شنوایی ارثی یا مادرزادی – صدمات شنوایی ناشی ازعفونت ها مثل اریون زونا مننژیت و… – صدمات شنوایی ناشی از سموم و دارو هایی نظیر جنتامایسین سالیسیلات ها کینین و…

  حساسیت فردی:

  این عامل از همه مهمتر متغیرتر و غیرقابل پیش بینی تر است. یک کارگر ممکن است در تمام عمر در محیط پر سر و صدا شنوایی کانلخود را حفظ کرده و کارگر دیگری به سرعت دچار اختلال شنوایی گردد.

  به اصطلاح میگویند این گوش ها نسبت به سر وصدا حساسیت داشته و شکنندگی خاص دارند. Fournier بیان کرده است که 15 درصد از پسران و 5 درصد از دختران جوان چنین نقصان شنوایی ای را از خود نشان می دهند که ناشی از زندگی ماشینی امروزه و تاثیر سر و صدای موجود در زندگی عادی است.

  طبقه بندی ضایعات ناشی از صدا

  ► الف) پوشش (Masking)

  ► ب)تغییر موقت معمولی آستانه (Temporary Threshold Shift)

  ► ج) تغییر موقت طولانی آستانه

  ► د) تغییر دایمی آستانه (Permanent Threshold Shift)

  ► Masking:

  که به مدت اعشاری از ثانیه رخ می دهد و به نظر می رسد که حاصل مرحله ی تحریک ناپذیری عصب شنوایی باشد.

  ► T.T.S معمولی :

  بین دو دقیقه تا 16 ساعت طول می کشد. عارضه در تحریک با اصوات شدید تر از 70 تا 75 دسی بل رخ می دهد و با افزایش شدت به طور خطی با آن همراهی می کند.

  ► T.T.S طولانی :

  در صورتی که تغییر آستانه به 40 دسی بل یا بیشتر برسد بازگشت طی 16 ساعت بعد هم کامل نخواهد بود و بازگشت کامل شنوایی ممکن است چند روز به طول انجامد.

  مشخصات کم شنوایی موقتی ناشی از صوت

  ► تغییر موقت آستانه (Temporary Treshold Shift) می تواند بین 0 تا 40 دسی بل باشد و در نوع صنعتی اکثرا بین فرکانس های 4 تا 6 کیلو هرتز رخ می دهد.

  ► اکثر این تغییرات طی دو ساعت اول تمس با صوت رخ می دهند و طی یک تا دو ساعت اول استراحت نیز ناپدید می گردند.

  ► اصواتی که باعث تغییر موقت آستانه نمی شوند قاعدتا صدمه ی دایمی نیز ایجاد نمی کنند و نیز ادیوگرام حاصل از تغییر موقت آستانه معمولا شبیه ادیوگرامی خواهد بود که در صورت ایجاد ضایه ی پایدار شنوایی بدست می آید.

  ► P.T.S :

  در این حالت صوت به مدت و شدت کافی بر شنوایی اثر کرده است و بازگشت شنوایی رخ نخواهد داد و کم شنوایی از نوع حسی-عصبی بوده و بر حسب مورد در آن رکروتمان و وزوز موجود است.

  مشخصات کم شنوایی دایمی ناشی از صوت

  ► مرحله ی ابتدایی آن با افت شنوایی مشخص در محدوده ی فرکانسی 3000 تا 6000 بویژه 4000 هرتز آشکار می گردد.

  ► اکثرا بیمار از وزوز و تغییر کیفیت شنوایی شاکی است که با دور شدن از محیط پر سر و صدا بهبود می یابد .

  ► به ندرت ممکن است درد عمقی گوش و یا سرگیجه همراه عارضه شود.

  ► با پیشرفت کم شنوایی در دو سوی منطقه ی آزرده گسترده می شود و افت شنوایی و وزوز پایدار می گردد

  نحوه اثر صوت بر شنوایی

  برای توجیه نحوه ی اثر صوت بر شنوایی دو نظریه ی مهم ارایه شده است.

  در هر دوی این نظریات سلول های مویی به ویژه سلول های مویی خارجی در معرض صدمه میبا شند:

  1.نظریه ی مکانیکی

  2.نظریه ی شیمیایی

  ► نظریه ی مکانیکی:

  در این نظریه معتقد به ضربات مکانیکی در حد سلول های مویی و از بین رفتن تدریجی آنها طی زمان و کم شنوایی ناشی از آن می باشند.

  ► نظریه ی شیمیایی:

  در این نظریه معتقد به ایجادمواد سوختی واسطه ای در نتیجه ی تماس با صوت شدید و تجمع آن در گوش داخلی و یا نقص تولید مواد لازم برای تخلیه ی مواد واسطه ای و در نتیجه اثر سو آنها بر سلول های مویی می باشند.

  این نظریه اکنون طرفداران بیشتری دارد.

  درمان

  ► در مورد تغییر موقت آستانه بسیار ساده و آن قطع تماس با صوت به مدت کافی و کنترل میزان صوت در محیط و کنترل ادیومتریک مداوم افراد است.

  در صورتی که این نکات قابل اجرا نباشد گوشی های محافظ تا حدی در کم کردن آثار صوت مؤثرند.

  ► در مورد ضایعات پایدار درمانی وجود ندارد و فقط می توان به لب خوانی و سمعک و امثال آن اندیشید

  استفاده از وسایل حفاظت انفرادی گوش ها

  ► استفاده از این وسایل تا حدی برای کارگر مشکل است اما شخص را به ویژه از خطر صدا های زیر (نه به صورت کامل و از همه ی فرکانس ها) حفاظت می کنند.

  ► این وسایل شامل:

  1. کلاه ها و کاسکت ها

  2. وسایلی که فقط روی گوش ها را می پوشانند (ear muffs)

  3. وسایلی که در داخل گوش قرار می گیرند (ear plugs)

  می باشند.

  ► کاسکت ها و کلاه ها:

  کاسکت ها موثر ترین وسایل استحفاظی دستگاه شنوایی هستند و معمولا برای حفاظت این دستگاه در برابر سر و صدای فوق العاده شدید مورد استفاده قرار می گیرند.

  بعلاوه کاسکت ها از نظر حفاظت سر نیز مفید بوده و مانع وارد آمدن صدمات به آن می شوند.

  ► وسایلی که فقط روی گوش ها را می پوشانند:

  این وسایل اصولا به علت سبکی و سهولت استعمال مورد استقبال کارگران می باشند.

  قدرت استحفاظی این دستگاه ها در برابر فرکانس های بالا خیلی بیشتر از فرکانس های پایین است به طوری که در فرکانس 1000 قدرت استحفاظی آنها از قدرت وسایلی که در داخل گوش قرار می گیرند کمتر است.

  ► وسایل استحفاظی که در داخل گوگوش قرار می گیرند:

  اگر این وسایل بطور مناسب انتخاب شده و به نحو خوبی به کار گرفته شوند قادرند تا حد قابل توجهی از شدت صداهای با فرکانس بالا و پایین هر دو بکاهند که البته در مورد فرکانس های بالا قدرت حفاظتی آنها بیشتر است.

  همراه با تحقیقات جدید!

  ► نتایج تحقیقات اخیری که توسط دکتر جوزف میلر (Dr.Josef Miller) در بخش انیسیتو شنوایی دانشگاه میشیگان انجام شده است تاثیر به سزای مصرف همزمان ویتامین های A , C , E ,Mg را در کاهش ابتلا به NIHL با اثبات رسانده است:

  ► میزان گسترش NIHL در ایالات متحده در چند سال اخیر روند معنی داری را نشان نمی دهد. این در حالی است که شیوع عارضه نسبت به 20 سال پیش رشد چشمگیرتری را نشان میدهد.

  گرداورنده: مهدی رستمی دانشجوی شنوایی شناسی

 7. رفلكس آكوستيك

  انقباض عضله ركابي منشاء تدوين آزمون رفلكس آكوستيك شده است درصورتي كه فرد داراي سيستم شنوايي سالمي باشد عضله ركابي درشدت معيني منقبض شده ونتيجه انقباض آن سفت شدن زنجيره استخواني وكاهش راهدهي سيستم گوش مياني است كه اين كاهش راهدهي دردستگاه ثبت مي شود .

  رفلكس آكوستيك مي تواند به روش همانسويي يا دگرسويي ثبت گردد

  در روش همانسويي تحريك از يك گوش وتغييرات ايجاد شده در راهدهي در نتيجه انقباض عضله ركابي ازهمان گوش دريافت مي شود .

  در روش ديگر سويي تحريك از يك گوش وتغييرات ايجاد شده در راهدهي در نتيجه انقباض عضله ركابي از گوش مقابل دريافت مي شود .

 8. ( مقا يسه ي نتايج درمان تومور اكوستيك از طريق 2 روش جراحي وgamma knife )

  تا كنون بيش از 4100 بيمار مبتلا به تومور اكوستبك با استفاده از گاما نايف درمان شده اند.شوانوماي وستيبولر توموري خوش خيم است كه از عصب شنوايي نشات مي گيرد.تومور بين ساقه ي مغز مخچه و پتروز استخوان تمپورال داخل زاويه ي پلي-مخچه اي واقع مي شود.طرف قدامي تومور عصب فاسيال قرار دارد كه اين عصب كنترل عضلات چهره را بر عهده دارد .اغلب علائم شايع مرتبط با آسيب شنوايي و وزوز و سرانجام اختلالات تعادل و راه رفتن مي باشند.جايگزين هاي درماني جراحي و يا پرتو درماني گاما نايف آغاز مي شوند.اولين جراحي موفق تومور اكوستيك در سال 1894 انجام شد.اولين درمان گاما نايف در بيمارستان سوفيها مت استكهلم در سال 1969 انجام شد.

  هر 2 جايگزين درماني در طي ساليان زياد امجام شده اند و نتايج آن ها بطور گسترده تثبيت شده است.جراحي باز تومور اكوستيك اين مزيت را دارد كه تومور بلافاصله برداشته مي شود اما احتمال نا شنوايي پس از جراحي بسيار بالاست.ساير خطرات جراحي بدليل مجاورت بين تومور اكوستيك و عصب فاسيال مي باشد كه مي تواند باعث فلج عصب فاسيال بعد از جراحي شود.گاما نايف رشد تومور را در در تعداد زيادي از افراد با كمترين اثرات سؤ متوقف مي كند.در يك بررسي جديدي كه از 1332 بيمار مبتلا به تومور كه بوسيله ي گاما نايف درمان شده اند نشان مي دهد كه تومور در 98-87 درصد از موارد با گاما نايف كنترل مي شود.هدف درمان تومور اكوستيك انتخاب بهترين شيوه براي درمان تومور با پائين ترين سطح خطر ممكن مي باشد.نتايج يك دوره ي طولاني مدت پس از درمان با پرتو درماني با جراحي مقايسه مي شوند و اغلب حتي از نتايج جراحي بهتر مي باشند.اثرات سؤ نظير اختلال عملكرد گذرا اعصاب زوج 5 و 7 بسيار نادر مي باشند.حفظ عملكرد شنوايي بطور واضح در گاما نايف در مقايسه با جراحي باز بهتر است.تكنيك درماني گاما نايف مشخص كرده كه براي داشتن بالاترين تاثير و كمترين هزينه بايد تومور اكوستيك اندازه اي كمتر از 3 سانتي نتر داشته باشد.

  كنترل تومور

  بعد از(سال)

  تعداد بيماران

  مطالعات انجام شده

  6/98

  2

  313

  Fickinger jc.lunsford2004

  6/93

  6/2

  195

  Chung wy et al2005

  87

  3/11

  73

  Hassegua et al 2005

  7/97

  3/4

  498

  Regis et al 2004

  96

  3/6

  100

  Unger f pendi g et al 2002

  93

  153

  Prasad d Steiner l et al 2000

  در چندين مطالعه يك مقايسه بين روش جراحي باز و تكنيك گاما نايف منشر شده اشت.در اين بررسي ها تاثير گاما نايف در حفظ عملكرد طبيعي عصب فاسيال و حفظ شنوايي بيشتر بود. زمانيكه گاما نايف با جراحي مقايسه شد مشخص شد كه براي اينكه اين راهكار درماني مؤثرتر و كم هزينه تر باشد مي با يستي كه اندازه ي تومور كمتر از 3 سانتي متر باشد.

  انجمن گاما نايف اروپا 2009 ترجمه مهدي رستمي

  در ادامه ي مطلب نسخه ي لاتين اين مقاله را گذاشتم در مورد ايرادات آن نظر دهيد

 9. تمپانومتري :
  ازتمپانومتري براي مشخص نمودن عملكرد گوش مياني براساس اندازه گيري فشار گوش مياني وتحرك پرده تمپان استفاده مي شود .

  درهنگام ارائه تن خالص فشارهواي مجراي گوش خارجي نيز تغيير داده مي شود . تغيير فشار موجب تغييردرميزان برگشت يا عبور تن خالص (220) مي شود . اين تغييرات توسط يك ميكروفون صوت برگشتي را دريافت وبه منظور اندازه گيري دراختيار دستگاه قرار مي گيرد .

  -درگوش سالم به دليل آنكه فشار هواي دو طرف پرده تمپان برابر است ، ميزان راهدهي دربيشترين حد خود است اما اگربه دليلي پرده صماخ به طرف داخل (فشارمنفي )ويا به طرف خارج (فشارمثبت ) متمايل شده باشد ميزان راهدهي كاهش مي يابد . هنگامي كه شيپور استاش نتواند تهويه هواي
  گوش مياني را انجام وكنترل كند ، هواي موجود به علت جذب توسط سلول ها روبه كاهش رفته ودر گوش مياني فشار منفي ايجاد مي شود .دراين حالت پرده تمپانبه سمت داخل
  كشيده مي شود كه اگر اين فشار منفي برا ي مدت طولاني
  ادامه يابد (به علت سرما خوردگي ، لوزه سوم و…) باعث
  ترشح مايع بين نسجي از ديواره مخاطي گوش مياني مي شود
  (اوتيتسروز)

  به منحني هاي حاصل از بررسي راهدهي پرده تمپان در فشارهاي مختلف تمپانوگرام مي گويند كه مي تواند مكمل آزمايشات تن خالص جهت بررسي ضايعات سيستم شنوايي باشد .

  تفسير تمپانوگرام ها :

  – تمپانوگرام تيپA : درافراد طبيعي ديده مي شود كه قله فشار حدود صفر بوده وبيشترين راهدهي طبيعي پرده تمپان (قله) دراين فشار حاصل شده است .

  -تمپانوگرام تيپ B : به علت فشار منفي زياد درگوش مياني ووجود ماثع در پشت پرده تمپان قله اي به دست نمي آيد . -تمپانوگرام تيپ C : وجود فشار در گوش مياني قبل از شروع ترشح كه دراين حالت قله درمحدوده فشار منفي ديده مي شود . -تمپانوگرام تيپ AS : هنگامي كه زنجيرۀ استخواني به هر دليلي سفت شود راهدهي پرده تمپان كم مي شود دراين حالت قلۀ به دست آمده درفشار طبيعي است ولي دامنه آن نسبت به حالت طبيعي پايين تراست . -تمپانوگرام تيپ Ad : هنگام گسيختگي زنجيرۀ استخواني معمولاً دوخط منحني حتي دربالاترين نقطه هم به هم نمي رسند .اين نوع منحني درموارد گسيختگي زنجيره استخواني است .

  در تمپانومتری بصورت دستی کافی است که فشار را در گوش تا 200 dapa بال ببریم عددی که کامپلیانس دستگاه نشان می دهد را ثبت کرده سپس فشار را پایین می اوریم تا راهدهی به ماکزیمم خود برسد فشاری که در ان ماکزیمم راهدهی را داریم تحت عنوان tppمی خوانیم و مقدار ان در کار بالینی اهمیت وافری دارد و نهایتا فشار را تا منفی 200dapa کاهش می دهیم سپس نتایج را بر روی تمپانوگرام تر سیم می کنیم البته شیوه ی manual کمتر استفاده می شود .درمورد فشار گفته می شود که بین منفی 99 تا مثبت 50 طبیعی می باشد و در مورد راهدهی سیستم از 28 صدم تا 1.8 را در رنج طبیعی قرار می دهیم.در برگه های تمپاموگرام اصطلاح sc همان ماکزیمم راهدهی می باشد .اما در پایان چند مقاله ی لاتین برای دانلود گذاشتم لطفا کلیک کنید

  .

 10. 1
  آئين نامه تأسيس دفاتر ارزيابي شنوايي

  – دفتر ارزيابي شنوايي به محلي اطلاق مي شود كـه طبق ضـوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پـزشكي جهت انجام خدمات شنوايي شناسي (مطابق شرح وظايف و اختيارات ) پس از اخذ مجوز فعاليت توسط افراد واجدالشرايط و صلاحيت ذكر شده آئين نامه دائر مي گردد .

  2- خدمات ارائه شده در دفتر ارزيابي شنوايي عبارتند از :

  1-2- ارزيابي سيستم شنوايي محيطي( از مجراي گوش خارجي تا عصب شنوايي )
  2-2- ارزيابي سيستم شنوايي مركزي ( از عصب شنوايي تا قشر شنوايي )
  3-2- ارزيابي سيستم دهليزي
  4-2- ارزيابي وز وز گوش (Tinitus )
  5-2- ارائه و ارزيابي سمعك و ديگر وسايل كمك ارتباطي شنوايي براي افراد مبتلا به ضايعات شنوايي غير قابل درمان پزشكي قالب گيري از گوش
  6-2- ارائه خدمات و مشاوره شنوايي با والدين و يا كودك

  7-2- نوشتن گزارش نتايج ارزيابي ها و ارسال آن به پزشك معالج

  تبصره : دفتر ارزيابي شنوايي حداقل مي بايست خدمات مندرج در 1 الي 7 بند 2 را به بيماران ارائه نمايد .

  3- كارشناس شنوايي موظف است منحصراً طبق نسخه پزشك معالج ‘ خدمات ارزيابي شنوايي را براي بيماران انجام دهد .
  تبصره 1 : كارشناس شنوايي حق دخل و تصرف در نسخه و يا دستور پزشك معالج را ندارد .

  تبصره 2 : كارشناس شنوايي مجاز به صدورگواهي صحت ، استراحت ، تجويز دارو ، درخواست راديوگرافي ، آزمايشات پاراكلينيكي براي بيماران ، انجام شستشوي گوش و تخليه جرم نمي باشد .
  4- تشكيل پرونده شامل : ضبط مشخصات كامل بيمار ‘ نام پزشك و آزمايشات درخواست شده توسط پزشك و مشخصات بيماران و نگهداري مدارك ضروري جهت هر يك از بيماران مراجعه كننده به دفتر ارزيابي شنوايي الزامي است .
  تبصره : ارائه گزارش عملكرد آمار و اطلاعات لازم به دانشگاه مربوطه جزء وظايف دارنده مجوز دفتر ارزيابي شنوايي است .
  5- چاپ سر برگ وفق مفاد مجوز دفتر ارزيابي مجاز مي باشد .

  – اندازه تابلو حداكثر 70 * 50 سانتي متر و فقط مجاز به نصب يك تابلو مي باشد .

  7- تعرفه خدمات ارائه شده بايد مطابق تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي باشد .

  8- تجهيزات، موقعيت و فضاي فيزيكي ، امكانات فني و ساختماني دفتر ارزيابي شنوايي مي بايست قبل از اخذ مجوز فعاليت به تائيد كارشناسان دانشگاه مربوطه برسد .
  9- هرگونه جابه جايي و انتقال و يا تعطيلي محل دفتر بايد با اطلاع و موافقت دانشگاه مربوطه باشد .

  10-نظارت بر عملكرد دفاتر ارائه خدمات ارزيابي شنوايي برعهده دانشگاه ذيربط بوده و اين دفاتر موظف به پاسخ گويي و همكاري با بازرسين مربوطه مي باشند .

  11- نصب اصل مجوز دفتر كار در محل فعاليت و در معرض ديد مراجعين الزامي است .

  12- اعتبار مجوز دفتر كار طبق قانوني آموزش مداوم جامعه پزشكي و ساير مقررات مربوطه مي باشد .

  13-دارندگان مجوز دفتر ارزيابي شنوايي تحت هيچ شرايطي مجاز به استفاده از افراد تجربي بدون تحصيلات دانشگاهي معتبر براي خدمات نمي باشند و خدمات مذكور بايد توسط شنوايي شناسان داراي حداقل مدرك كارشناسي و تحت نظر دارنده مجوز ارائه گردد .

  14-در صورتي كه دارنده مجوز دفتر ارزيابي شنوايي از ضوابط و مقررات و وظايف موضوع آئين نامه تخطي نمايند به نحو زير اقدام خواهد شد .

  1-14- تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسي محل توسط دانشگاه مربوطه
  2-14- اخطار كتبي توسط دانشگاه مربوطه
  3-14- لغو مجوز دفتر و تعطيلي دفتر به مدت 1 تا 3 ماه به پيشنهاد دانشگاه مربوطه
  4-14- لغو مجوز و تعطيلي دفتر به مدت 4-12 ماه به پيشنهاد دانشگاه مربوطه
  5-14- لغو دائم مجوز دفتر به پيشنهاد دانشگاه مربوطه

  15- حداقل فضاي مورد نياز جهت تأسيس دفتر ارزيابي شنوايي 30 متر مربع و شامل قسمت هاي زير مي باشد :

  – اتاق معاينه يا ارزيابي اوليه
  – اتاق اكوستيك و تجهيزات با ابعاد مناسب
  – فضاي بايگاني و يا قفسه هاي مربوطه
  – سالن انتظار بيماران
  – سرويس بهداشتي

  تبصره 1 : معرفي مكان در داخل بيمارستان يا درمانگاه يا ساير مراكز درماني جهت احداث
  دفتر كار جايگاه قانوني ندارد
  تبصره 2 : رعايت موازين بهداشتي و نظافتي الزامي است
  16-حداقل تجهيزات مورد نياز عبارتند از :

  – اتاقك اكوستيك مطابق با استانداردهاي موجود
  – مجموعه دياپازوني
  – اتوسكوپ
  – دستگاه اديومتر دو كاناله
  – دستگاه امپدانس اديومتر

  17- جهت ارتقاء سطح كيفي و كمي ارائه خدمات شنوايي شناسي و براي دفاتر مربوطه، داشتن سوابق در رشته شنوايي به شرح ذيل الزامي است .
  1-17- براي ايجاد دفتر در تهران و كرج داشتن حداقل 6 سال سابقه اشتغال به كار تمام وقت در رشته شنوايي شناسي در يكي از مؤسسات ، نهادها و يا ارگان هاي وابسته به دولت ، خصوصي و يا خيريه مجاز داراي پروانه معتبر تأسيس
  2-17- براي ايجاد دفتر در ساير شهرستان ها داشتن حداقل 4 سال سابقه اشتغال به كار تمام وقت در رشته شنوايي شناسي در يكي از مؤسسات ، نهادها و يا ارگان هاي وابسته به دولت ، خصوصي و يا خيريه مجاز داراي پروانه معتبر تأسيس
  تبصره 1 : مدت خدمت نظام وظيفه و طرح نيروي انساني و يا ساير تعهدات قانوني در صورت ارائه گواهي معتبر اشتغال به امر شنوايي شناسي جزء سابقه كار محسوب مي گردد .
  تبصره 2 : مدت تحصيل مقاطع كارشناسي ارشد حداكثر تا 5/2 سال و PHD حداكثر تا 4 سال در رشته شنوايي شناسي براساس گواهي دانشگاه مربوطه جزء سابقه كار محسوب مي گردد .
  مراحل صدور مجوز دفتر كار ارزيابي شنوايي
  الف ) ارائه تقاضا نامه كتبي امضاء شده توسط متقاضي كه به امضاء معاونت درمان و دارو و مديريت درمان دانشگاه رسيده و ثبت در دفتر دبيرخانه گرديده باشد .
  تبصره : تقاضاي افرادي كه درخواست تأسيس دفتر كار در شبكه هاي تحت نظارت اين دانشگاه را دارند مي بايستي از طريق شبكه مربوطه به معاونت درمان و دارو دانشگاه ارسال گردد .
  ب ) ارائه مدارك به شرح ذيل :

  – گواهي انجام و يا معافيت خدمات قانوني ( لايحه طرح نيروي انساني و خدمت نظام وظيفه )
  – گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
  – سه قطعه عكس 4 * 3
  – ذكر آدرس دقيق دفتر ارزيابي شنوايي به همراه تلفن تماس جهت هماهنگي به منظور بازرسي از محل دفتر
  – گواهي معتبر اشتغال به امر شنوايي شناسي براي احراز سابقه كار مورد اشاره در بند 15
  – ارائه مدرك تحصيلي مورد تائيد وزارت متبوع در زمينه شنوايي شناسي در مقطع كارشناسي يا بالاتر از آن
  – تصوير دانشنامه يا تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان
  – تصوير صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضيح صفحه آخر شناسنامه
  – ارائه تصويريا شماره کارت ملي
  تبصره : در ارتباط با مدارك دانش آموختگان خارج از كشور بايد مدارك آنان به تائيد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم تحقيقات و فن آوري ( در مورد فارغ التحصيلان سال هاي گذشته ) رسيده باشد .
  ج ) بازرسي از مكان معرفي شده توسط كارشناسان دانشگاه

  د)در صورت تائيد محل ارائه فيش هاي بانکي طبق دستورالعمل مربوطه (مبلغ وشماره حساب از طريق کارشناسان صدور پروانه به متقاضي اعلام خواهد گرديد. مبالغ جهت تهران وساير شهرستان ها متفاوت مي باشد).

  ه ) صدور مجوز دفتر كار و تحويل آن به متقاضي

  تبصره : مجوز صادر شده فقط به متقاضي تحويل داده مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 13 =