بررسی وضعیت شنوایی سالمندان آسایشگاه کهریزک با استفاده از پرسشنامه خود ارزیاب شنوایی و ادیومتری صوت خالص

نویسندگان:
سید جلال ثامنی(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)شیرین شاکرمی( کارشناس شنوایی شناسی)مهدی رستمی (کارشناس شنوایی شناسی)
فرشته باقری (کارشناسی ارشد شنوایی شناسی)
دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده توان بخشی،شنوایی شناس
مقدمه با گسترش تکنولوژی و پیشرفت خدمات بهداشتی و درمانی , متوسط عمر افراد نسبت به قبل افزایش یافته و جمعیت کهنسالان با گذشت زمان رو به رشد می باشد. در این میان مشکلات خاص آنان را نمی توان نا دیده گرفت. کم شنوایی سومین اختلال جسمی شایع در افراد با سن ۶۵ سال است.که این اختلال بر سلامت جسمی روانی-اجتماعی افراد تاثیر می گذارد.این افراد گاه دچار ضعف خودباوری، زود رنجی، انزوا طلبی ،نا امیدی و احتمالا اختلال شنوایی می شوند.شیوع کم شنوایی به طور چشمگیر با افزایش سن افزایش می یابد. پیر گوشی شایع ترین نوع نقص شنوایی در انسان،رایج ترین علت کم شنوایی حسی عصبی در ایالت متحده است. پیر گوشی سومین مشکل پزشکی عمده در سالمندان آمریکا پس از فشار خون و آرتریت است.تخمین زده شده که ۲۵-۴۰ درصد جمعیت ۶۵سال وبالا،۴۰-۶۶درصد افراد بالاتر از ۷۵ سال وبیش از ۸۰-۹۰درصد افراد بالای ۸۵ سال دچار کم شنوایی می باشند. کم شنوایی وابسته به سن می تواندمتاثر از ترکیبی از پیرگوشی،تاثیر عوامل ژنتیکی،قرار گرفتن در محیط با نویز بالا باشد.پس عوامل درونی و بیرونی بسیاری می تواند بر میزان و سرعت پیر گوشی موثر باشد،به همین دلیل هنگام مطالعه پیرگوشی ،تفکیک کامل دیگر عوامل تاثیر گذار بر شنوایی ،غیر ممکن است. میزان افت شنوایی در مردان بیشتر از زنان است و در سنین پایین تری آغاز می شود.در خانه سالمندان میزان کم شنوایی بیشتر از جامعه عادی است.مطالعات مختلف نشان داده است شیوع ۷۰-۸۵درصد کم شنوایی ها در خانه ی سالمندان است.پیر گوشی مشکلی است که بواسطه افزایش سن در جمعیت های بالای ۵۵ سال دیده می شود .لذا بررسی وضعیت شنوایی این گروه اهمیت خاص دارد.در این راستا در این پژوهش توصیفی تحلیلی سعی گردیده تا وضعیت شنوایی سالمندان طی یک سال و نیم مطالعه به ۲ طریق بررسی گردد.

مواد و روش ها
تعداد ۴۰ نفر از سالمندان آسایشگاه کهریزک (۲۳مرد۱۷زن) با میانگین سنی ۳۹/۷۲ سال (و انحراف معیار ۴۲/۹)در ۲ مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتند که در مرحله اول از پرسشنامه حاوی ۱۰ سوال دو گزینه ای بله و خیر (ماخوذ از انجمن کم شنوایی امریکا) با امتیازروایی و پایایی بالا استفاده گردید و با توجه به پاسخ مثبت و شاخص امتیاز دهی مربوطه وضعیت شنوایی افراد در ۴ رده طبقه بندی گردید و در مرحله بعد درجه ی شنوایی افراد با استفاده از میانگین صوت خالص راه هوایی در فرکانس های ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ هرتز با مقیاس هفت طبقه ای از شنوایی هنجار تا کم شنوایی عمیق در هر دو گوش مشخص شد. داده ها از طریق آنالیز واریانس (ANOVA) تجزیه تحلیل آماری گردید.
نتیجه و بحث
نتایج حاصل از این تعداد افراد مورد بررسی حاکی از آن بود که میانگین صوت خالص دو گوش در سطح اطمینان ۹۵ درصد اختلاف معنی داری نداشت و درجه ۱وضعیت شنوایی در پرسشنامه (فقدان کم شنوایی بارز)معادل شنوایی هنجار و کم شنوایی جزئی در ادیومتری ، درجه ۲ وضعیت شنوایی در پرسشنامه (مشکل شنوایی جزئی)تقریبا معادل کم شنوایی ملایم در ادیومتری و درجه ۳ وضعیت شنوایی در پرسشنامه (مشکل شنوایی متوسط )تقریبا معادل کم شنوایی متوسط در ادیومتری و درجه ۴ وضعیت شنوایی در پرسشنامه (مشکل شنوایی بارز )معادل کم شنوایی های به طور متوسط شدید ،شدید و عمیق در ادیومتری می باشد.لذا با استفاده از نتایج حاصله با سطح اطمینان مطلوبی می توان ۷ درجه رده بندی شنوایی را در ۴ درجه وضعیت شنوایی پرسشنامه تطبیق داد که البته بهتر است برای بررسی دقیق از تعداد نمونه های بیشتر و در سنین مختلف بهره جست.کلمات کلیدی:وضعیت شنوایی،ادیومتری،پرسشنامه خودارزیاب شنوایی،خانه سالمند.

References
.1`.Yueh b.etal.screening for Auditory Impairment_Which Hearing Assessment Test(AS-WHAT):RCT design and baseline characteristics.Contemporary Clinical Trial 28.2007;303-315
2.T suruoka H,etal.hearing impairment and quality of life for the “elderly”in nursing homes.U kai ENT clinic.2000
3.Gerdien H ,etal.Self Assessment of Need For help in patient undergoing psychiatric Treatmen.sciencedirect.2009
4.David M,etal.Accuracy of self-reported hearing loss.Audiology.1998;vol 37.295-301
5.Marta I,Syni-An H,Sobotova L,Strak A.Comparison of Self-reported Hearing Loss and Audiometry in a Cohort of New York farmers of speech,language,and hearing Research.2007;vol44
6.Hafizo,Ahmed,Jahn H,Dennis G. The Accuray of self Reported high noise exposure level and hearing loss in a working population in Eastern Sandi Arabia. Contemporary Clinical Trial.2004
7.Jafarzadeh S, Jalaie B,kamali M.A comparison of Thresholds in Auditory Steady-state-response with pure tone Audimetry in subjects with normal hearing and Those wiyh mild and moderate sensori neural hearing loss.Audio.2008;17
8.Miyakita T,Ueda H.Zusho Y.Workers with noise-related hearing loss.otorhinolaryngology 2002
9.Salomon G,Vesterager V,Jagd M.age-Related Difficulties:I.Hearing Impairment Disability,and Handicap-A controlled Study.Audiology.1988,vol.27;164-17810. George A,Mills H.Presbyacusis.otolaryngology.2005

11.گورابی خسرو،حسین آبادی رضا،شاره حسین.تاثیر سمعک بر افسردگی در سالمندان دچار افت شنوایی در مراکز سالمند شهر تهران.سالمند.۱۳۸۶:۲،۳،۲۰۵٫۲۱۰٫

ارسالی شیرین شکرمی دانشجوی شنوالیی شناسی

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − هشت =