برچسب: گوش

اخبار ایمنی روز نوشت سمعک غربالگری شنوایی کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان -0 Minutes

روز جهانی ناشنوایان

از سال 1957 میلادی همه ساله هفته آخر سپتامبر بهنوان هفته جهانی ناشنوایان نامگذاری شده است وبه کشور ها اختیار داده دشده یکی از روز های هفته مذکور را در کشور خود به نام...
Read More