رفتن به نوشته‌ها

برچسب: گزارش موردی

سه گزارش موردی از آزمون ABR

مقدمه:

ثبت فعالیت بیوالکتریک خود بخودی و تصادفی، بدون وجود محرک حسی که توسط دستگاه عصبی مرکزی تولید می شود الکتروانسفالوگرام (EEG) نامیده می شود. در حضور محرک حسی الگوی فعالیت تغییراتی پیدا می کند که وابسته به محرک است و می توان آن را با استفاده از روشهای خاصی از EEG استخراج کرد که حاصل آن به نام پتانسیل های برانگیخته شنوایی (Auditory Evokted potentials) شناخته می شود. فعالیت مغز که توسط اصوات برانگیخته می شود، توسط الکترودهایی که در مناطق خاصی روی جمجمه نصب می شوند دریافت می گردد.