برچسب: کم شنوا

روز نوشت سالمندان سمعک غربالگری شنوایی کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان -1 Minute

بررسی وضعیت شنوایی سالمندان آسایشگاه کهریزک با استفاده از پرسشنامه خود ارزیاب شنوایی و ادیومتری صوت خالص

نویسندگان: سید جلال ثامنی(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)شیرین شاکرمی( کارشناس شنوایی شناسی)مهدی رستمی (کارشناس شنوایی شناسی) فرشته باقری (کارشناسی ارشد شنوایی شناسی) دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده توان بخشی،شنوایی شناس مقدمه با...
Read More
اسلاید -0 Minutes

راهکارهای آموزش و توانبخشی کودکان کم شنوا

فصل های کتاب توانبخشی کودکان {filelink=8} فصل 11-12کتاب توانبخشی کودکان {filelink=10} فصل های 19-20-21 کتاب توانبخشی کودکان {filelink=11} فصل های 22-23-24 کتاب توانبخشی کودکان {filelink=12} فصل 31-32-33 کتاب توانبخشی کودکان {filelink=9} فصل 43-44توانبخشی کودکان...
Read More