سپاسگزاری ویژه

در جشن خانواده جامعه شنوایی شناسی کشور  که به همت انجمن علمی شنوایی شناسی ایران برگزار گردید برای اینجانب رویدادی اتفاق افتاد که ازجنبه های مختلف مورد توجه بود این رویداد همان معرفی حقیر به عنوان پیشکسوت جامعه شنوایی شناسی کشور بود 1- نشان از گذر زمان ونشانه سابقه اینجانب در این فعالیت حرفه ای …
ادامه ی نوشته سپاسگزاری ویژه