برچسب: وجود مایع پشت پرده گوش

روز نوشت کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان -0 Minutes

وجود مایع پشت پرده گوش Otitis Media With Effusion

ساختمان گوش به سه قسمت گوش خارجی، گوش میانی، گوش داخلی تقسیم می شود. لاله گوش و مجرای گوش که به پرده گوش ختم می شود گوش خارجی را تشکیل می دهند. گوش میانی...
Read More