برچسب: ناشنوایان

اخبار اطلاعيه ایمنی روز نوشت سمعک صوت وآلودگی صوتی غربالگری شنوایی کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان -0 Minutes

آیین نامه ایمنی افراد دارای کم شنوایی در کارگاه ها

آیین نامه ایمنی افراد دارای اختلالات شنوایی در کارگاه ها توسط کمیته ای تخصصی  در وزارت کاردر حال تدوین وتصویب است این آیین نامه قصد دارد شرایط کار ایمن را برای کم شنوایان وناشنوایان...
Read More