برچسب: مخملک

روز نوشت غربالگری شنوایی کم شنوایان کم شنوایی -0 Minutes

مخملک وتاثیر آن بر شنوایی

با عفونت استرپتوکوکی ایجاد می شود. با تظاهرات پوستی،توکسین آن تولید اریتروژن می کند. درکودکان سنین ۵-۳ساله بیشتر دیده می شود. دوره ی کمون بیماری۵-۲روز طول می کشد. ابتدا به صورت فارنژیت(فارنکس به صورت...
Read More