مخملک وتاثیر آن بر شنوایی

با عفونت استرپتوکوکی ایجاد می شود. با تظاهرات پوستی،توکسین آن تولید اریتروژن می کند. درکودکان سنین ۵-۳ساله بیشتر دیده می شود. دوره ی کمون بیماری۵-۲روز طول می کشد. ابتدا به صورت فارنژیت(فارنکس به صورت قرمز آتشین در می آید)ظاهر می شود. وجود تب همراه با پر خون شدن زبان که نمای توت فرنگی پیدا می …
ادامه ی نوشته مخملک وتاثیر آن بر شنوایی