انواع سمعک

سمعک ها بر حسب سایز ، جایگاه قرارگیری در گوش ، میزان تقویت صدا به ۵ دسته کلی تقسیم می شوند: ۱- سمعک پشت گوشی (Behind The Ear Hearing Aid (BTE 2- سمعک داخل گوشی (In The Ear Hearing Aid (ITE 3- سمعک جیبی (Body Worn Hearing Aid (BW 4- سمعک عینکی Eye Glass Hearing …
ادامه ی نوشته انواع سمعک