برچسب: سیستم تعادلی

بیماری منییر 54

بیماری منییر

در سال ۱۸۶۱ برای اولین بار توسط Prosper meniere مجموعة علائمی توضیح داده شد که منشا آن لابیرنت بود(۱). سپس در سال ۱۹۲۶ Portmann ، منشا منییر را افزایش فشار ساک اندولنفی مطرح نمود...

پیش درآمدی بر فیزیولوژی سیستم تعادلی 0

پیش درآمدی بر فیزیولوژی سیستم تعادلی