برچسب: ساختمان گوش

روز نوشت سمعک کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان -0 Minutes

در مورد کم شنوایی بیشتر بدانیم

یکی از اولین پرسشهای والدین کم شنوا این است : علت این کم شنوایی چیست ؟این پرسش برای والدین ازاهمیت زیادی برخوردار است .بویژه هنگامی که داشتن فرزند دیگری مطرح باشد . به هرحال...
Read More