تاثیر داروهای اتوتوکسیک بر سیستم شنوایی

دارو ماده ی شیمیایی است که برای درمان مورداستفاده قرار میگیرد و گاهی علاوه بر درمان اثرات نامطلوبی به دنبال دارد.تاثیرات سوء داروها بسته به دوز دارو،مدت زمان استفاده از دارو وحساسیت افراد متفاوت است. سمیت زایی برای گوش یکی از عوارض جانبی داروها بوده و عبارت است از آسیب به گوش با دو عملکرد …
ادامه ی نوشته تاثیر داروهای اتوتوکسیک بر سیستم شنوایی