رفتن به نوشته‌ها

برچسب: تعادلی و شنوایی

اندام های تعادلی انسان

download (1)

تعادل انسان به طور کل با چهار بخش مرتبط است که این اعضا شامل بینایی، حس عمقی، شنوایی و مخچه هستند که وظیفه مخچه مدیریت این سه بخش است.

زمانی که فردی تعادل مناسب دارد یعنی این چهار اندام در کنار یکدیگر به خوبی فعالیت می‌کنند اما زمانی که تعادل از دست رفت باید در این چهار اندام علت و سبب را جستجو کرد.