برچسب: تشخیص به موقع

روز نوشت سمعک غربالگری شنوایی کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان -0 Minutes

تشخیص کم شنوایی کودکان توسط والدین

والدین در منزل باید متوجه عکس العمل کودکانشان نسبت به صداهای محیط اطراف باشند . یک شیرخوار طبیعی مراحل تکاملی زیررا می گذراند ، در صورت عدم مشاهده این مراحل ممکن است کودک دچار...
Read More