برچسب: تاثیرات سوء کم شنوایی بر گفتار وزبان

توانبخشی شنوایی توانبخشی شنوایی گفتار وزبان روز نوشت زبان آموزی کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان -0 Minutes

تاثیرات سو ء کم شنوایی بر گفتار وزبان

افت شنوایی خفیف (۲۵-۱۶ دسی بل) دراین بچه هاواکه هابه وضوح شنیده می شودممکن است همخوان های بی صدا(unvoice)شنیده شوند ودارای اختلالات عملکرد یادگیری شنیداری خفیف درزبان هستند. آنچه بدون کمک می شنوند شامل...
Read More