اختلا لات شنوایی بدلایل ژنتیکی در ایران

نایب رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران با اعلام اینکه ۱۰ درصد جامعه دچار معلولیت هستند تاکیدکرد: یک تا یک و نیم درصد از این معلولیتها مربوط به کم شنوایی و ناشنوایی است.