برچسب: ارتباط بینایی وشنوایی

روز نوشت سمعک غربالگری شنوایی کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان -0 Minutes

ار تباط بین شنوایی وبینایی

مردمکهای چشم در پاسخ به صدا گشاد می شوند. این یافته نشان می دهد که بین شنیدن و حرکات چشم ارتباط وجود دارد و می تواند روش جدیدی در تشخیص کم شنوایی در مواردی...
Read More