ار تباط بین شنوایی وبینایی

مردمکهای چشم در پاسخ به صدا گشاد می شوند. این یافته نشان می دهد که بین شنیدن و حرکات چشم ارتباط وجود دارد و می تواند روش جدیدی در تشخیص کم شنوایی در مواردی باشد که آزمونهای استاندارد شنوایی قابل استفاده نیستند. مطالعه بر روی جغدها نشان داد که میزان گشاد شدن مردمکها با شدت …
ادامه ی نوشته ار تباط بین شنوایی وبینایی