تيمپاتومتري و پايش AOM

در تکميل مقاله‌ي آقاي دکتر سروش پيام يار متخصص محترم گوش و حلق و بيني تحت عنوان «فرصت مشاهده در AOM»در شماره‌ي ۸۵۹ اول تيرماه ۱۳۹۰٫ لازم به يادآوري است