برنامه و روش آموزش در دبستان ناشنوایان باغچه بان

نوشته : ثمینه باغچه بان (پیرنظر) از سال 1303 یعنی از آغاز کادر دبستان ناشنوایان باغچه بان ، تکیه اصلی بر آموختن زبان و گفتار و اصلاح تلفظ بود و در آموزش ” روش آزاد ” بکار میرفت. در آن سالهایی که شاگردان ناشنوا در امتحان های نهایی دوره دبستان شرکت نمی کردند ؛ این …
ادامه ی نوشته برنامه و روش آموزش در دبستان ناشنوایان باغچه بان