آزمون خود ارزیابی شنوایی

با انجام این تست خود وضعیت شنوایی تان را تخمین بزنید. لطفاً هر گزینه را با دقت بخوانید و چنانچه مطلب در مورد شما صدق می کرد، دکمه بله که در انتهای صفحه می باشد را کلیک کنید. ۱ـ چنانچه هر یک از صداهای زیر را تشخیص نمی دهید، دکمه بله را کلیک کنید. • …
ادامه ی نوشته آزمون خود ارزیابی شنوایی