برچسب: آزمون های خود ارزیاب

آزمون های شنوایی شناسی روز نوشت سمعک غربالگری شنوایی کم شنوایان کم شنوایی ناشنوایان -0 Minutes

آزمون خود ارزیابی شنوایی

با انجام این تست خود وضعیت شنوایی تان را تخمین بزنید. لطفاً هر گزینه را با دقت بخوانید و چنانچه مطلب در مورد شما صدق می کرد، دکمه بله که در انتهای صفحه می...
Read More