همایش ها

در این بخش سعی می کنیم اطلاعاتی در مورد همایش ها کنگره ها و برنامه های آموزشی مرتبط یا شنوایی شناسی را ارائه کنیم