هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران ۳تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار می گردد اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد