هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران 3تا 5 اردیبهشت 1398 برگزار می گردد اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد