ششمين سمپوزيوم علمى-فرهنگى خانواده و كودك كم شنوا و ناشنوا


اداره کل بهزیستی استان فارس به نمایندگی از معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه علوم پزشكى شيراز و همت مركز توان بخشى خانواده و كودك كم شنواى سروش شيراز و ساير مراكز منتخب، در نظر دارند ششمين سمپوزيوم علمى-فرهنگى خانواده و كودك كم شنوا و ناشنوا را با پيام و موضوع اصلى و اساسى “مداخله به هنگام خانواده محور، رمز موفقيت كودك كم شنوا” برگزار نمایند. این سمپوزیوم در تاریخ ۱۸ و ۱۹ مهرماه در شهر شیراز برگزار می گردد.
محورهاى علمى سمپوزيوم عبارتند از:

۱٫ آزمون ها و پرسشنامه هاي سنجش رشد مهارت هاى شنوايى، گفتار و زبان در كودكان دچار آسيب شنوايى
۲٫ درك گفتار و موسيقي در كودكان كاربر كاشت و سمعك
۳٫ آموزش و توان بخشي قبل و بعد از كاشت حلزون
۴٫ عوامل موثر بر رشد مهارت هاي شنيداري، زباني، گفتاري و شناختى در كودكان دچار آسيب شنوايى
۵٫ مداخلات درماني مبتني بر شواهد در گفتاردرماني كودكان دچار آسيب شنوايى
۶٫ تله توان بخشى در كودكان دچار آسيب شنوايى
۷٫ رويكردهاي آموزشي و توان بخشي در كودكان دچار آسيب شنوايى
۸٫ تشخيص و مداخله در اختلالات پردازش شنوایی در كودكان دچار آسيب شنوايى
۹٫ اخلاق حرفه ای در آموزش و توان بخشى كودكان دچار آسيب شنوايى
۱۰٫ مداخله زودهنگام در آسيب شنوايى
۱۱٫ آموزش و توانبخشي مبتني بر خانواده در آسيب شنوايى