سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا

سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا در تاریخ 12 تا 13 مهر ماه 97 در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می گردد