پنجمین سمپوزیوم مداخله زود هنگام خانواده محور کم شنوایان

این سمپوزیوم مداخله زود هنگام خانواده محور کم شنوایان در سال 95 در دانشگاه غلوم بهزیستی و توانبخشی یر گزار گردید یرخی از دستاورد های آن را ملاحظه می فرمایید

International FCEI

Best Practices in Family Centered Early Intervention

2016_مداخله_زودهنگام_خانواده_محور_ده_اصل_پیام_اصلی_سمپوزیوم_مداخله_زودهنگامFCEI_