سایت های مرتبط و مراکز طرف قرار داد

مرکز تخصصی شنوایی و سمعک و تعادل ایرلایف
به آدرس www.earlife.ir
انجمن شنوایی شناسان ایران
به آدرس:
www.aaoiran.ir
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلای ایران
به آدرس :
https://irimc.org
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران
به آدرس :
https://workerhouse.ir/network/detaies_services.aspx#2831

بیمارستان فوق تخصصی مدائن

به آدرس:

https://madaenhospital.ir