دومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا

دومین همایش توانبخشی عصبی در تاریخ  13 و14 مهر ماه 96 در دانشگاه علوم پزشکی همدان   برگزار می گردد