شیوه های کنترل سر و صدا:

۱-کاهش سروصدا: سد کردن مسیر عبور امواج صوت با استفاده از فاکتورهای فاصله و قرار دادن اشیاء حایل در مسیر صوت. * فاصله(distance):تراکم انرژی امواج صوتی با پراکندگی و انتشار صدا ،کاهش می یابد.بنابراین افزایش فاصله میان منبع سروصدا و شنونده باعث کاهش شدت صوت میگردد.شدت صوت با مجذور فاصله شنونده از منبع صوت نسبت […]

راهکارهای کاهش سروصدا در اطراف منازل مسکونی:

۱-استفاده از پنجره های قطور و یا دو جداره. ۲-طراحی اصولی ساختار بیرونی بنا. ۳-استفاده از مصالح پیش ساخته آکوستیک در دیوارها و سقفها. ۴-کاشت درخت و بوته ها در مقابل ساختمان بمنظور جذب انرژی صوتی. ۵-بنا کردن ساختمان بدور از منبع آلودگی صوتی. ۶-طراحی اتاق خواب و اتاق نشیمن بطوری که در فضاهای ساکت […]

راهکارهای کاهش سر و صدا در کارخانجات:

۱-انتقال واحدهای صنعتی به خارج شهرها. ۲-استفاده از کابین های آکوستیک (محصور ساختن ماشین آلات پر سر و صدا). ۳-استفاده از لرزه گیرها برای کاهش ارتعاشات ماشین آلات. ۴-استفاده از پلاک گوش و گوشی توسط کارگران.