معرفی کتاب Handbook of Clinical Audiology Katz, Jack, 2015

معرفی کتاب Handbook of Clinical Audiology Katz, Jack, 2015 برای دریافت فایل کتاب روی لینک زیر کلیک کنید : Handbook of Clinical Audiology – Katz, Jack, 2015  

معرفی کتاب An introduction of the physiology of hearing, 2012

معرفی کتاب An introduction of the physiology of hearing, 2012 برای دریافت فایل کتاب روی اینک زیر کلیک کنید : An introduction of the physiology of hearing, 2012  

برنامه دایره زندگی در مورد کم شنوایی

دیدن – برنامه دایره زندگی شبکه دو درمورد کم شنوایی سالمندان برنامه دایره زندگی شبکه دوم سیما در مورد سمعک وکم شنوایی است که کار شناس میهمان این برنامه دکتر خسرو گورابی اطلاعات مفیدی در اختیار بینندگان قرار دادند

چاپ دوم کتاب کمک به رشد مهارت های ارتباطی کودکان مدرسه رو منتشر شد

پیشگفتار : کتاب حاضر ترجمه‌ای آزاد از کتاب : ENHANCING COMMUNICATION SKILLS of Deaf &HARD of Hearing children in the Mainstearm نوشته James ، Mahshie و همکارن است که بخش‌هایی از آن در قالب دو پایان نامه کارشناسی رشته گفتار در مانی توسط همکاران ارجمند آسیب شناس گفتار و زبان سرکار خانم‌ها زهرا محمدی و […]