بزودی منتشر می شود

کتاب چگونه از شنوایی خود محافظت کنیم ؟ در ۱۳۲ صفحه در قطع وزیری توسط انتشارات شهد منتشر شد این کتاب توسط همکاران شنوایی شناس آقای حمید رمضانی فرخانی وخانم سارا معظمی تالیف و توسط اینجانب ویرایش علمی گردیده است نگاهی به کتاب :

انتشار کتاب جدید

کتاب چگونه کم شنوایی خودرا مدیریت کنیم ترجمه وتدوین: خسرو گورابی عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پرشکی ایران و مهرناز محبی شنوایی شناس در ۲۴۲ صفحه ودر ۲۳ فصل به قیمت ۴۰۰۰۰ریال به چاپ رسیده وآماده توزیع گردید، کتاب مذکور برای کلیه کم شنوایان بزرگسال توصیه میشود، این کتاب به کم شنوایان […]