رفتن به نوشته‌ها

ماه: آذر 1398

نتایج انتخابات انجمن شنوایی شناسان ایران

انتخابات انجمن شنوایی شناسان ایران در تاریخ هفتم آذر نود وهشت برگزار گردید و آقایان 1- دکتر خسرو گورابی 2-ناصر یزدی 3-کامران بهمنی 4-سیاوش ناهید…