روز نوشت

ائتلاف سه گانه ( ائتلاف امید /ائتلاف فراگیر پزشکان عمومی/ائتلاف انجمن های گروه پزشکی

خسرو گورابی همکار شنوایی شناس ما در لیست اسامی اعضای ائتلاف سه گانه
با کما ل افتخار اعلام می دارد همکار شنوایی شناس ما آقای خسرو گورابی در لیست اسامی اعضای ائتلاف “امید” انتخابات نظام پزشکی قرار دارد