نام رشته شنوایی شناسی

بالاخره بعد از مدت ها پیگیری همکاران در انجمن علمی شنوایی شناسی نام رشته از شنوایی سنجی به شنوایی شناسی تغییر یافت وعنوان واقعی حود را که شایسته همکاران خدوم […]