111-1
اخبار

آخرین عکس

وقتی با این دوستان برای انجام کاری مهم پیمان بستیم وعلی رغم تمام بی مهری ها ی آگاهانه کسانی  که منتظر  تسلیم ما در برابر مشکلات وناملایمات بودند، شروع کردیم […]

سال نو مبارک

سالی پر از فراز نشیب برای جامعه شنوایی شناسی کشور گذشت  اما هر چه بود عاقبت خوشی داشت بسیاری از دوستان ودلسوزان را دور هم جمع کرد تا برای جامعه […]