زمان و مکان کنگره

بسمه تعالی دومین کنگره ملی آلودگی صوتی ایران  در تاریخ 1-3 اردیبهشت 1389 در سالن  مرکز آفرینش های فرهنگی  وهنری کانون واقع در خیابان فاطمی خیابان حجاب برگزار می گردد