آبا می دانستید2؟

آیا می دانستید 2؟

از شگفتی های توانایی انسان

ماندی هاروی در 18 سالگی به خاطر بیماری شنوایی اش را از دست داده ،او موسیقی را با حس لمس ادامه داد. در America’s Got Talent 2017 شعر خودش را خواند ( اگر تلاش کنم…)